👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

persiska åk 4 -6

Skapad 2017-08-24 11:18 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Målet är att kunna persiskan så bra som möjligt för att kunna hänga med alla persisktalande i hela världen. Hur ska vi uppnå detta? Jo, vi ska utveckla vår förmåga att läsa, skriva och samtala på persiska. I det här läsåret, kommer vi att förverkliga vårt mål med olika temaarbeten, t,ex skolan. Hur har jag det på skolan? ,värdegrundsfrågor, barnens rättigheter; idrott och hälsa, tema bibliotek osv. Vi kommer att prata om hur man gör och beter sig, när man är på ett bibliotek .Snart ska Stadsbiblioteket ha sagostunder på persiska. Jag hoppas att ni deltar vid de tillfällen ( tiderna har era föräldrar fått av mig). I år tänkte jag att vi kunde satsa mycket på läsning för att utveckla er läsförmåga.

Innehåll

     

 Syfte:

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

 • Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.
 • Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.
 • Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.
 • Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.
 • Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.
 • Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.
 • Du ska kunna jobba med olika problemlösnings uppgifter.
 • Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmålslektionerna.
 

  mål:

 • Under arbetet ska vi lära oss att:
 •   Utveckla och träna på högläsning
 •  reda ut vad (för oss) nya ord och uttryck betyder sammanfatta det viktigaste i det vi läser
 • ställa frågor, diskutera och fundera på innehållet i texterna
 • Skriva texter med anknytning till det lästa
 • bearbeta din text efter att du fått respons på den 
 •             Arbetssätt
 •    Vi kommer att utgå från olika texttyper; där vi kommer träna oss på att använda de olika lässtrategierna.
 •    Vi kommer att läsa texter högt i klassen. Vi kommer arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över texten. 
 •    Vi kommer att reda ut  nya ord och begrepp  på olika sätt t.ex fråga av kompisar , ordlista eller lärare.  
 •    Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 
 •    Vi kommer att förstå hur de olika texttyperna vi arbetat med är uppbyggda. 
 •    Vi kommer att arbeta med skrivprocessen både till form och innehåll samt med skrivregler, grammatik och stavning.
 •   Vi kommer att skriva egna exempel på de olika texttyperna.
 •    Vi kommer att bearbeta texterna efter respons vad gäller språk, innehåll och uppbyggnad, (form och innehåll).
 •    Vi kommer att använder arbetshäfte, 

      

                 Bedömning

 • Under arbetets gång bedöms elevens:
 • flyt i läsningen och förmåga att använda sig av olika strategier när hon/han läser.
 • förmåga att sammanfatta det lästa.
 • läsförståelse och förmåga att ”läsa mellan raderna”.
 • beskrivningar av sin läsupplevelse.
 • genomförande av uppgifterna enligt instruktionerna såväl skriftligt som muntligt.
 • förmåga att följa enkla regler för stavning och skriftspråk.
 • förmåga att kombinera text med egen bild.

               

Frågor att besvara efter varje temaarbete:

Vad tyckte du om arbetet"?     Vad var roligast?        Vad var svårast?        Vad har du lärt dig under arbetet med?
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
matris åk 4 -6 persiska 2017-2018

Rubrik 1

ej godkänd
godkänd
mer godkänd
Aspekt 1
LÄSA OCH FÖRSTÅR
Läser och förstår innehållet i tydlig och enkel text.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter.
Läser och förstår texter som ligger utanför egna erfarenheter.
Ny aspekt
Innehåll i texter.
Behöver stöd för att kunna reflektera kring det lästa och för att framföra egna åsikter om det lästa.
Reflekterar kring det lästa och har egna åsikter och reflektioner kring det lästa.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det lästa genom att jämföra med egna erfarenheter, tankar och åsikter..
Ny aspekt
Samtala kring text.
Behöver stöd för att återberätta innehållet i texter och kan svara på enkla frågor om texten
Återberättar självständigt innehållet i texten. Drar egna slutsatser utifrån texterna.
Återberättar självständigt, sammanhängande textens innehåll samt drar egna slutsatser. "Läser mellan raderna" (förstår det "dolda" budskapet).
Ny aspekt
Stavning
Många ord stavas inte rätt. Det finns vissa återkommande stavfel. Stavningen stör förståelsen.
Det flesta ord stavas rätt. Stavningen stör inte förståelsen.
Korrekt stavning.
Ny aspekt
skriv Struktur
Rubrik stämmer inte med innehållet Uppbyggnaden inte går att följa. Saknas styckeindelning finns.
Rubrik Uppbyggnaden är tydlig. Texten är indelad i några stycken som berättar om olika saker.
Rubrik Uppbyggnaden av texten fungerar väl. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken med olika områden.
Ny aspekt
skriv innehåll
Ofullständigt innehåll saknaden av fungerande struktur samt enkelt språk.
Relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt språklig variation.
Tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Ny aspekt
Skiljetecken
Stor/liten bokstav samt punkt inte används på ett tillräckligt sätt
Stor/liten bokstav används nästan alltid rätt
Stor/liten bokstav används alltid rätt
Ny aspekt
Beskrivande ord Adjektiv
Saknar beskrivande ord och adjektiv. Svårt att förstå textens innehåll.
Använder flera ämnesspecifika ord. Beskrivande adjektiv används till viss del.
Använder många ämnesspecifika ord , som gör att texten kan läsas av olika typ av mottagare. Beskrivande adjektiv används och gör texten intressant och levande.
Ny aspekt
Språkjämförelse
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
Kultur
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett enkelt sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett utvecklat sätt
du kan beskriva och resonera utifrån egen erfarenhet om traditionerna i hemlandet på ett välutvecklat sätt