👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 2A

Skapad 2017-08-24 13:51 i Tunets skola Borlänge
Detta är en planering som sträcker sig över hela åk 2. Här får du veta: - vad du ska arbeta med - hur du ska arbeta - vilka mål du ska uppnå - hur du ska visa för din lärare vad du kan
Grundskola 2 Matematik
Tillsammans ska vi skapa ett Eldorado i matematik i vårt klassrum där du får upptäcka och lära dig matematik med dina kompisar.

Vi ska lära oss prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser.

Med spel och lekar ska vi lära oss begrepp och göra färdighetsträning rolig.

Innehåll

1. Inledning:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

2. Övergripande mål:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

3. Kursplanemål:

4. Konkretiserade mål:

Du kommer att lära dig:

 • talkombinationer för talen 1-18
 • talen 1-1000 i räkneramsan, på tallinjen, som tiohopp
 • tiobassystemet / positionssystemet 1(ental), 10 (tiotal), 100 (hundratal), med växlingar 
 • addition och subtraktion 0-1000, olika metoder för att räkna
 • multiplikation / division, 2:ans - 6:ans tabell och 10:ans
 • stambråk och enkla bråk av helhet och antal, storleksordna
 • hälften och dubbelt av helhet och antal
 • läsa och förstå textuppgifter med vardagsanknytning
 • problemlösning, arbeta strukturerat; räknehändelser, fingerfemman, rita för att lösa, räkna med rutaskriva och tolka uttryck
 • signalord
 • likheter t ex 5 + 3 = 9 - 1, enkla ekvationer
 • mönster; uppfatta, fortsätta och göra egna mönster
 • miniräknare
 • enkla tabeller och diagram
 • vikt, kg 
 • volym, l och dl
 • symmetri och asymmetri
 • namnge geometriska objekt, konstruera, beskriva egenskaper
 • tredimensionella figurer och föremål, rita och bygga
 • vinklar 
 • omkrets
 • Mätning av tid; klockan, almanackan, enkla tidsskillnader

5. Bedömning:

Bedömning sker genom: 
- ditt dagliga arbete i klassrummet
- skriftliga diagnoser
- samtal / diskussioner
- praktiska övningar

6. Undervisning:

Matematiklektionerna kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar
- arbetsboken Eldorado 2 A och 2B
- praktiskt arbete både ute och inne
- enskild räkning, pararbete och grupparbete
- mattelekar och spel
- diskutera matematik

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1-3

EN
Kunskapskrav åk 3

Problemlösning: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

EN
Kunskapskrav åk 3
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt
Eleven ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

EN
Kunskapskrav åk 3
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

EN
Kunskapskrav åk 3
Tal uppfattning och tal användning
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar
Algebra
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Geometri
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massor och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volymer och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Sannolikhet och statistik
Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat..
Samband och förändring
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

EN
Kunskapskrav åk 3
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.