Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Traditioner och Högtider Modersmål Engelska Åk 1 - 6

Skapad 2017-08-24 14:31 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Pedagogisk Planering Traditioner och Högtider Modersmål Engelska Åk 1 - 6
Grundskola 1 – 6 Modersmål
I denna planering arbetar vi muntligt och skriftligt med traditioner/högtider och analys av information (likheter/skillnader, fakta/fiktion) med en fokus på engelsk talande länder.

Innehåll

 

I denna planering arbetar vi muntligt och skriftligt med traditioner/högtider och analys av information (likheter/skillnader, fakta/fiktion) med en fokus på engelsk talande länder.

 Avsnitt 1: Viktiga begrepp

Ord som eleverna behöver kunna:

Tradition/fest/högtid

Likheter/skillnader

Venn diagram

Mind Map

Fakta/berättelse/fiktion/åsikt

Ord för att uttrycka fakta och åsikter:

Jag tycker …/jag tror …/ enligt mig …

Jag har läst … i …

På tv sa de att …

Min mamma säger att …

På internet står det att … (var?)

Avsnitt 2. Konkretisering av målen.

I detta tema lär sig eleverna att delta i gruppdiskussioner och att skilja mellan fakta och fiktion. Eleverna kommer att förbättra deras ordförråd genom att lära sig hur man uttrycker sin åsikt och genom att söka fakta. Eleverna i Åk 4 – 6 kommer att lära sig att citera sina källor när de diskuterar fakta.

Eleverna ska lära sig att jämföra och diskutera likheter och skillnader. Vi kommer särskilt att gå in på hur man jämför, och att det är lika viktigt att hitta likheter som skillnader. Som verktyg lär eleverna sig att använda att Venn-diagram.

Eleverna kommer att lära sig om olika traditioner och högtider med ett fokus på engelsk talande länder.

Vilka traditioner/högtider kan man anpassas efter höstterminen eller vårterminen.

Eleverna får också möjlighet att söka information om andra mjöliga traditioner som vardagsliv, bostäder, skola, spel, konst och musik i olika länder.

Eleverna får möjlighet att lära sig om barnens rättigheter och hur ansvar varierar från kultur till kultur genom att söka fakta och jämföra, utveckling och rätt till utbildning, barn som arbetar, krig och boende för barn med funktionshinder.

Eleverna får möjlighet att diskutera deltagande i olika kulturer, hur det är att vara en del av ett samhälle, ha en identitet, att vara fri för att öva alla religioner och yttrandefrihet i olika former.

Avsnitt 3: Arbetssätt

Eleverna får välja vilka traditioner/högtider de vill arbeta med. Om en elev väljer icke-engelsk talande traditioner/högtider kommer vi att göra en jämförelse (steg 3).

Steg 1 – Introduktion om teman och eleverna får diskutera vad de redan kan om ämnet.

Steg 2 – Läraren guidar eleverna att använda olika resurser för att samla information. Informationen kommer att dokumenteras i form av en Mind Map.

Steg 3 – Finns det mer länder som har samma traditioner/ högtider? Hur jämför vi dem? Hitta likheter och skillnader med hjälp av en Venn-diagram.

Steg 4 – Skilja mellan fakta och fiktion, samt vilka ord använder man för att uttrycka det?

Steg 5 – Träna själv. Elever får i uppdrag att upprepa processen (steg 1 – 4) och samla information själv eller i par. Eleverna ska notera information de tar med sig i en Venn-diagram/Mind Map eller text där de olika elevernas information noteras med olika färger. Så att eleverna kan hålla isär källorna.

Åk 1 - 2 – Hantverk/konst, läsa och lyssna på berättelser / fakta texter, skriva ord, skriva enkla meningar, intervjua en släkting, använda bilder för diskussioner och titta på relevanta klipp från internet.

Åk 4 - 6 – Samla information i minst två olika källor och eleverna ska hålla en muntlig presentation om de traditioner / festivaler / fester som de har valt.

Steg 6 - Sammanställning av information. Läraren hjälper vid behov, genom att sammanställa vald information. Läraren skriver in texten på datorn och visar barnen med att använda en projektor. Äldre elever kan skriva sin egen text.

Innehåll:

Olika traditioner/högtider som eleverna är intresserad av med fokus på jämförelser med engelsk talande länder. Lärare har resurser som säkert inspirerar.

Andra olika traditioner att söka är vardagsliv, boende, skolgång, spel, konst och musik i olika länder.

Läraren guidar eleverna att använda olika källor som böcker, fakta texter med länkar till internet, berättelser och dikter.

Eleverna ska använda en Venn-diagramm för jämförelser.

Eleverna ska använda Mind Maps, stödord/flash cards och bilder för att underlätta muntliga presentationer.

Här finns en lista med böcker och resurser som ska vara tillgängliga i klassrummet:

·       A Life Like Mine by Harry Belafonte in association with UNICEF

·       Children Just Like Me: Celebrations by Anabel Kindersley

·       British and American Festivities by Gina G.B. Clemen

·       Houses and Homes by Ann Morris and Ken Hayman

·       School Days Around the World by Catherine Chambers

·       Games Around the World by Casey Peterson

·       Around the World Unit – Art, celebrations, holidays, music and dance

 

Avsnitt 4: Bedömning

Efter avslutat tema ska eleverna kunna

- använda olika ord som uttrycker känslor och åsikter samt använda lämpliga ord för att berätta om fakta

- berätta vad en högtid/fest är och vad en tradition är och hur de skiljer sig åt

- nämna några högtider/fester som firas i språkområdet

- veta om dessa fester även firas i Sverige

- berätta lite om några traditioner i språkområdet

Förmågor:

Efter avslutat tema ska eleverna kunna

- ÅK 1-3 Känna igen en fakta text och en berättelse, ÅK 4-6 kunna berätta om en text är en fakta text och en berättelse, och hur de vet det.

- ÅK 1 -3 Kunna berätta på vilka olika ställen man kan leta efter information om ett ämne, ÅK 4 - 6 kombinera olika fakta texter för att hitta information om en högtid/tradition samt ange i vilka källor de har hittat fakta de berättar om.

- ÅK 1- 3 Kunna jämföra genom att berätta några likheter och skillnader mellan några fester och traditioner i olika länder och i språkområdet.

- ÅK 1 - 3 Kunna berätta inför gruppen om något man har tagit reda på. ÅK 4 - 6 Kunna hålla en muntlig presentation inför gruppen.

- ÅK 4 - 6 Kunna jämföra olika fester och högtider som firas i Sverige och språkområdet genom att beskriva dem och analysera likheter och skillnader.

- ÅK 4 - 6 Kunna använda ett Venn-diagram för att underlätta analysen av information

Avsnitt 5: Slutredovisning

För att hela processen med att inhämta, sortera och använda information ska bli komplett, skriver gruppen tillsammans en text som slutuppgift. Alla elever ska få en chans att författa en del av texten, genom att hjälpa till med att nämna fakta, jämföra dem och berätta om några skillnader/likheter. Eleverna får även berätta vad de tycker om ämnet.

Om det finns tid skulle man kunna sammanställa information om flera högtider/traditioner, t.ex. som film, powerpoint eller bok. Gruppen kan tillsammans bestämma vilken form de vill välja. Valet av redovisningsform ingår då som diskussionsmoment. Äldre elever kan ta ett större ansvar för att få slutredovisningen att fungera, t.ex. genom att skriva, samordna, osv

Avsnitt 6: Tid

En termin, dvs. ungefär 20 lektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: