👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk. 2

Skapad 2017-08-24 15:06 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Du kommer att få möjlighet att: -öva dig på att utveckla din läsning och läsförståelse -träna dig på att formulera dig väl i tal och skrift -öva dig på handstil och att skriva på datorn -lära dig mer om språkets struktur t.ex. stor och liten bokstav, skiljetecken och enkla stavningsregler av vanliga ord -lyssna och återberätta i olika samtalssituationer -lära dig om olika texttyper och deras syften t.ex. berättelser, faktatexter, instruktionstexter m.m. -göra enkla muntliga presentationer om kända ämnen m.h.a. bilder och andra hjälpmedel

Innehåll

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi fortsätter att utveckla vår läsning och läsförståelse ytterligare.

Eleverna lär sig att lyssna och återberätta för varandra.

Vi övar oss på att formulera oss väl.

Eleverna övar sig på att skriva för hand och på datorn.

Vi studerar språkets struktur och stöder eleverna att utveckla sitt skrivande. 

Vi lär oss om olika typer av texter.

Vi lär oss hur man gör enkla muntliga presentationer.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi uppmuntrar barnen att läsa olika typer av litteratur på sin egen nivå och utefter sina egna intressen och medvetandegör dem samtidigt om vikten av att kunna förstå många ord och att läsa olika typer av texter.

Många aktiviteter handlar om att lära eleverna att uttrycka sig på ett ordrikt och varierat sätt t.ex. uppmuntras eleverna att beskriva och berätta om egna erfarenheter, känslor, tankar och åsikter, samt att kunna återberätta vad de har läst om eller hört andra berätta.

Vi övar oss även på att skriva texter om egna erfarenheter och egna berättelser, vilka nu gradvis ska börja innehålla fler adjektiv för att  skapa alltmer beskrivande texter.

Vi synliggör ständigt språkets struktur och låter varje elev få öva sig på de förbättringar som gäller dem själva i sina texter. Det kan handla om bokstävers utformning, mellanrum mellan ord, stor bokstav, skiljetecken och stavningar av vanligt förekommande ord. Alla är redo för förbättringar, men på olika sätt och vid olika tidpunkter beroende på vad de behöver öva sig på i stunden. Vi övar aldrig på allt samtidigt, utan låter eleverna få möjlighet att öva på en detalj i taget t.ex. bokstävers form och position på linjen, stor bokstav i början på en mening och i namn och att använda skiljetecken efter varje mening.

Vi synliggör för eleverna att det finns olika texttyper för olika syften och med särskilda särdrag. Vi kommer också att låta eleverna få erfarenhet av att språket behöver anpassas beroende på vilken mottagare den är riktad mot. Språkets anpassning till mottagaren kommer att återkomma och gå som en röd tråd genom elevernas skolgång. Naturligtvis kommer denna anpassning presenteras i nivåer med stigande svårighetsgrad allt efter elevernas utveckling.  

Vi kommer att uppmuntra och stödja eleverna att förbereda och framföra muntliga presentationer om vardagsnära, intressebaserade ämnen och ge förslag på lämpliga hjälpmedel såsom bilder, filmclip m.m.     

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3