👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik Åk5

Skapad 2017-08-24 15:07 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola 5 – 7 Matematik

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

 LPP Matematik Åk5 – v34 / v43

 

Arbetsområde

Aritmetik - Geometri

Rubrik

Stora Tal

Geometri

Decimaltal

 

Syfte och förmågor

Syftet: Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Förmåga: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

·         föra och följa matematiska resonemang, och

·         använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Centralt innehåll

 

Taluppfattning och tals användning

 

·         Rationella tal och deras egenskaper.

·         Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

·         Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

·         Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

·         Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

·         Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Geometri

 

·         Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·         Konstruktion av geometriska objektSkala och dess användning i vardagliga situationer.

·         Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

·         Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

·         Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheterMätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Problemlösning

 

·         Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

·         Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

·         Kan utveckla olika metoder för problemlösning och visa det i ett enkelt sätt, (Kunskapskraven E): Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

·         Har grundläggande kunskaper inom matematik och använda dem på ett rätt sätt med hjälp av matematiska uttrycksformer, (Kunskapskraven, E): Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

·         Kan använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar i aritmetik och geometri,(Kunskapskraven, E): Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och geometri.

·         Kan använda redovisningsformer d.v.s. bilder, tallinjer och grafer på ett enkelt och rätt sätt, (Kunskapskraven, E): Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

·         Individuellt och grupp arbete

·         Skriftligt prov

·         Kamrats- Självbedömning

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

E: Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

 

E: Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

E: Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

 

E: Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

 

 

Tänkbara kunskapsomdömen