👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och Sveriges Styre åk 8

Skapad 2017-08-24 17:09 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Planering och bedömning Demokrati, Val och Partier samt Riksdag och Regering
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Idag lever vi tillsammans i ett gemensamt samhälle. Olika sorters människor från olika kulturer, i olika åldrar med olika utseenden. De närmsta veckorna kommer att handla om hur det fungerar, vilka regler som gör att det är möjligt att få så många människor att samarbeta och leva ihop. Eller hur det kan gå till när det inte fungerar och konflikter uppstår. Vi kommer till stora delar att rikta in oss på Sverige, men också ta olika turer ut i världen för att se hur det kan fungera där.

Innehåll

Syfte:

1.Vi ska ta reda på vad demokrati och mänskliga rättigheter är samt diskutera och resonera om hur något är demokratiskt eller inte. Dels hur beslut tas, men också vilka handlingar som är demokratiska och inte

2.Vi ska lära oss om hur och varför kommunen styrs som den gör (strukturen) samt lära oss om hur man som invånare i Sverige (aktör, individ) kan påverka de som styr och hur de som styr kan påverka dig.

3.Vi ska diskutera olika samhällsfrågor och lära oss om hur folk kan tycka olika. Samt komma fram till vad vi själva tycker.

 

 

Bildresultat för sol 4000 samhälle idag 8

Material:

Vi kommer att utgå från en lärobok som heter SOL 4000 Samhällskunskap åk 8.

Samma bok finns också inläst så att man kan lyssna på texten.

Alla elever har ett användarnamn och ett lösenord. Du måste själv söka upp boken och lägga in den på ditt konto.

Vissa delar av den fakta ni får till er finns inte i boken, den kommer ni

 

att få till er på separata papper eller via er dator.

Exempelvis så kommer en hel del av  demokratiavsnittet kräva att ni läser på från era anteckningar.

 

Förutom läroboken så kommer vi att använda en del sidor på internet:

www.riksdagen.se

www.regeringen.se

www.so-rummet.se

 

Utförande och Examinationer

- De tre områden vi kommer att arbeta med är Demokrati, Val och partier samt Riksdag och Regering.

- Vi kommer att följa bokens upplägg sett till innehåll.

- Det kommer att hållas genomgångar och ni som elever kommer att få arbeta med en hel del övningar.

- Samhällskunskap är ett diskuterande ämne så vi ska försöka ha en del diskussioner där vi knyter ihop händelser i världen med vårt ämnesinnehåll.

- I Samhällskunskap finns det många viktiga ord och begrepp. Tanken är att ni kommer att få ett antal nyckelord vid starten av alla lektioner under områdena Val och partier samt Riksdag och Regering. Dessa är viktiga att komma ihåg.

- Vi kommer att ha tre prov. Anledningen till det är att ni ska få chansen att förbättra er prestation från ett prov till ett annat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 8

E
C
A
Förmåga
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Förklaring av kravet ovan

Här handlar det om att kunna förklara varför den politiska strukturen i Sverige ser ut som en gör. Skillnaden mellan de olika betygsstegen ligger i vilken förståelse du visar för varför valsystemet och Sveriges styre fungerar som det gör. Ex: Istället för att bara konstatera att ett parti måste få 4% för att komma in i Sveriges riksdag så förklarar du varför och vad följden skulle bli om procentspärren varit högre eller lägre. Varför fungerar strukturen som den gör? Skillnaden mellan betyg ligger i hur många kopplingar du kan se inom och mellan olika strukturer. Vissa kopplingar är svårare än andra att förstå och förklara vilket också kan innebära en skillnad mellan betyg.
E
C
A
Förmåga
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Förklaring av kravet ovan

Här handlar det helt enkelt om att du ska bevisa att du förstår och kan använda begrepp som är speciella för ämnesområdet. Exempelvis bör du känna till begrepp som. Mandat, Valkrets, Procentspärr, Ledamot och Talman. Skillnaden mellan olika betyg ligger i hur väl du kan använda begreppen när du resonerar och hur många begrepp du känner till. Det är inte bara att du ska kunna ge en förklaring till begreppen utan också att du kan använda dem när du förklarar eller resonerar om något annat.
E
C
A
Förmåga
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Förklaring av kravet ovan

Här bedöms dina resonemang om hur du som människa påverkas av och kan påverka exempelvis det svenska valsystemet. Du kan resonera om hur vi människor kan föra fram vår åsikt om vi vill förändra något i samhället. Tillexempel om du vill införa en ny lag, hur gör du för att få politiker och andra med på din idé. Tvärt om ska du också fundera över hur du som människa kan komma att påverkas av om det införs någon förändring i systemet. Till exempel: Hur skulle du påverkas av om rösträttsåldern ändrades från 18 till 20 år? Det är ditt resonemang och tankarna bakom vad du tycker som är det viktiga.
E
C
A
Förmåga
Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Förklring av kravet ovan

I det här kravet handlar det om att undersöka och resonera om vilka olika åsikter som finns i en fråga. När du resonerar finns det ett antal byggstenar du alltid ska försöka att ha med. Vi tänker oss att du ska resonera om huruvida ungdomar borde få hårdare straff än vad de kan få idag. 1. Försök att ta upp många olika argument, både för och emot. Då får ditt resonemang bredd. 2. Använd hela tiden ämnesord på rätt sätt. Då blir dina faktakunskaper tydliga. 3. Försök att resonera i flera led och förklara hur en sak leder till en annan. Det ger ditt resonemang djup. 4. Ta alltid exempel. På så vis visar du att du förstått vad olika stora ord betyder. Om du tror att samhället ska bli mer "otryggt", förklara vad du menar med det ordet. 5. Försök att inta olika perspektiv. Hur kan du som människa påverkas? Hur kan hela samhället påverkas? Exempel på samhällsfrågor utifrån vårat nuvarande ämnesområde skulle kunna vara: Är det bra eller dåligt med höga skatter? Är det bra att alla människor får starta ett parti om de vill?
E
C
A
Förmåga
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Förklaring av kravet ovan

Kunskapskravet påminner om det föregående med skillnaden att här ska du komma fram till vad du tycker i en samhällsfråga, inte bara presentera vilka olika åsikter som finns. Det som bedöms är hur väl du bygger upp din åsikt med olika argument och hur väl argumenten hänger ihop med det som du tycker.
E
C
A
Förmåga
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Förklaring av kravet ovan

Kravet är delat i två delar. Dels ska du känna till de olika mänskliga rättigheter som kännetecknar en demokrati. För de högre betygen bör du exempelvis kunna läsa en text om hur ett land styrs och utifrån det förklara hur något är demokratiskt eller odemokratiskt. Du kan resonera om varför något är demokratiskt och inte utifrån de punkter om resonemang som gåtts igenom under tidigare kunskapskrav om resonemang. Den andra delen handlar om att du ska kunna förklara skillnaden mellan olika demokratiska beslutsprocesser, vilka fördelar och nackdelar som finns. Exempelvis ska du kunna resonera om vad som är fördelar och nackdelar med folkomröstningar. Skillnaden mellan olika betyg är hur väl du förstår att processen fungerar samt hur många för- och nackdelar du kan se.
E
C
A