👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: När hundarna kommer, ht -17, 9A

Skapad 2017-08-24 21:49 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Svenska
Vi läser, reflekterar och samtalar kring boken När hundarna kommer skriven av Jessica Schiefauer. Boken fick 2015 års Augustpris för bästa barn- och ungdomsroman. Du kommer få träna på att utveckla dina lässtrategier samt att samtala.

Innehåll

"Den här sommaren älskar två unga människor varandra bakom sans och vett. Den här sommaren misshandlas en pojke till döds vid en stilla insjö." (Baksidestext)

Syfte 

Innehållet i denna ungdomsbok, som delvis är baserat på en verklig historia, ger upphov till många tankar och funderingar. Genom att läsa och samtala om handlingen kommer du få utveckla din förmåga att:

 • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
 • formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er
 • ta ställning i etiska dilemman som handlar om att "respektera andra människors egenvärde" och att ta avstånd från kränkande behandling

Undervisning

Vi inleder arbetet med att läsa mycket av texten på egen hand, ha boksamtal i grupp och reflektera kring olika frågeställningar eftersom jag inte är på skolan de första veckorna. Därefter tränar vi på olika strategier för att aktivera förståelsen av texten. Vi kommer varva högläsning, gruppläsning och enskild läsning och tränar på att förstå det vi läser med hjälp av olika läsförståelsestrategier. Under läsningens gång kommer du få arbeta med olika typer av uppgifter som löses enskilt och tillsammans med andra där du får reflektera kring handling, karaktärer, träna på att göra kopplingar och dra slutsatser. Uppgifterna är både skriftliga och muntliga. Du kommer därför tillhöra en läs-grupp och det är i denna grupp som du också kommer att samtala om innehållet, och lösa uppgifter tillsammans. Du kommer att ha roterande uppgifter i din grupp.

Vi kommer också träna på att koppla verket till upphovsmannen och den tid verket skrevs i och försöker se samband med aktuella händelser.

Den avslutande uppgiften är ett muntligt samtal kring boken och en skrivuppgift där du får resonera kring några frågeställningar som bokens innehåll väcker.

Du behöver läsa hemma, samt förbereda de uppgifter som hör till det angivna lästillfället, så det är viktigt att du håller tidsschemat. 

Vecka 34: Högläsning av APRIL: s. 13-48, till fredag

Vecka 35: Del 1: Egen läsning av MAJ: s 51-66, JUNI s 69-92, till fredag, boksamtal fredag

Vecka 36: Del 2: Egen läsning av JULI: s 95-109, samt  del av AUGUSTI: s 113-139, till fredag, boksamtal fredag

Vecka 37: Del 3: Egen läsning av  AUGUSTI: s 140-174, SEPTEMBER:  s 177-219, till fredag,boksamtal fredag

Vecka 38: Del 4: Egen läsning av OKTOBER: s 223-250, NOVEMBER, s 267-281, till fredag, boksamtal fredag

Vecka 39: Del 5: Egen läsning av  DECEMBER- MARS s 285-299, till tisdag, boksamtal fredag

Vecka 39 Avslutande uppgift - gruppdiskussion

 

Uppgifter

Du ska skapa en läslogg som du döper till Läslogg: När hundarna kommer och lägger i din svensk-mapp på google classroom. (Eller så skriver du för hand i en skrivbok) I denna läslogg för du anteckningar från samtal om boken, samt löser skriftliga uppgifter. Uppgifterna till respektive del läggs ut allteftersom. Syftet med läsloggen är att du bearbetar boken under läsningens gång så du har ett gott underlag för gruppdiskussionen som avslutar arbetet. 

Du kommer få ett antal frågor och tankemeningar till varje lästillfälle. Dessa  skriver ni ner i er läslogg. Du ska inte göra alla frågor och tankemeningar till varje avsnitt utan ca 5 frågor och 2-3 tankemeningar. Om det är så att frågorna eller tankemeningarna är mer omfattande så drar du ner på antalet. Det viktiga är att du kommer förberedd till samtalet. 

 

Bedömning

Bedömning av arbetet sker i läslogg, boksamtal, den avslutande skrivuppgiften samt gruppdiskussionen. Ni får ha med er läsloggen vid diskussionen.

Jag kommer bedöma din förmåga att använda lässtrategier, tolka budskap samt leda och delta i samtalet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
När hundarna kommer

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.