👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2017-08-24 22:34 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
En terminslång planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Lärande mål

Du ska:

 • kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • kunna stava vanligt förekommande ord.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • kunna skriva läsligt för hand och på ett digitalt verktyg.
 • kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner. 

Vi tränar stavningsregler.  

Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

Vi skriver berättande texter och faktatexter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev.

Vi skriver på ett digitalt verktyg eller för hand.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
 • använda ämnesspecifika ord när du skriver en faktatext.

Matriser

Vi använder oss av ¨Nya språket lyfter¨ som finns under fliken Matriser.

Uppgifter

 • Läsläxa kapitel 4

 • Läsläxa kap 1

 • Läsläxa kapitel 5

 • Läsläxa kapitel 3

 • Hemlig läxa - skrivläxa

 • v. 5 läsläxa - Den nedgrävda dörren.

 • Läsläxa kapitel 1

 • Läsläxa kapitel 2

 • Läsläxa kapitel 7 - Cupen

 • Läsläxa kap 6

 • Läsläxa kap 9 - Köttbullar och makaroner

 • Läsläxa kap 10 - Viktig information

 • Läsläxa kap 11 - Stöldligan

 • Läsläxa kapitel 12 - Asta tjuvlyssnar

 • v. 4 läsläxa - Jag tänker sluta!

 • v. 12 läsläxa - Dikten

 • v. 6 läsläxa - Blåljus och sirener

 • v. 8 läsläxa - Tjuvarnas modus operandi

 • v. 9 läsläxa - Övernattning

 • v. 10 läsläxa - Testa med tandborste och tvål

 • v. 11 läsläxa - En dag av törst

 • v 16 läsläxa - Skatten på sin rätta plats

 • v. 17 läsläxa - Kanske datorer och en massa spel?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Nya språket lyfter

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Läsa C
Jag läser för att lära och uppleva.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser.
Skriva D
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver.
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs.
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver.
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter.
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig.
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
Beskrivande Förklarande Instruerande Argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
Jag kan förklara så att andra förstår vad jag menar.
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner.
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.