👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögonblicket fångat - Åttan (utan bilddel)

Skapad 2017-08-25 07:46 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Bild Svenska

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Det övergripande målet med uppgiften är att du ska utveckla din förmåga att skriva gestaltande texter och kunna förstärka din text med hjälp av en illustration.

Mål

Du ska skapa en text som du sedan gör en illustration till. Du ska välja rätt texttyp efter instruktionerna och anpassa ditt språk efter texttyp och målgrupp. Du skall kunna visa mig både en korrekt, varierad och om så krävs inlevelsefull svenska i din text.

Du ska också kunna välja en passande layout/design/illustration till texten där du visar att du kan förstärka din text med någon slags illustration.

Du ska muntligt kunna ge och få respons och diskutera hur du arbetade för att nå målen. Du kommer att få utvärdera ditt arbete med hjälp av kamrat- och självbedömning i matrisen nedan.

Undervisning

Läraren går igenom processkrivning (hur du skapar och bearbetar en text), hur du ger och tar emot kamratrespons, vad som kännetecknar just denna typ av text och på vilket sätt den skiljer sig från några andra texttyper, hur du skriver och redigerar din text i ett ordbehandlingsprogram och hur du använder en ordbok.

Du skall försöka minnas ett speciellt tillfälle – ett ögonblick som av någon anledning är viktigt för dig. Det är detta tillfälle du skall fånga så noga som möjligt. Tänk på att du inte bara skall beskriva platsen där det hände utan även fånga stämningen så att läsaren kan sätta sig in i situationen. Använd dig av både text och bild!

Hur gör du då detta? Här är några tips:
- Beskrivande ord
- Känslor och funderingar
- Träffande ord
- Detaljer
- Använd alla sinnen (känsel, syn, lukt, smak, hörsel) i beskrivningarna
- Bra start och slut
- Strunta i vad som hänt innan och vad som händer efter, håll dig till just det speciella ögonblicket. (Se upp om du skriver ”Sedan… Efter det…Så småningom…” osv. eftersom det då finns risk att du tar med för lång stund, för mycket tid, i ditt ögonblick.)

När du är klar med kladden skall den läsas av någon klasskamrat, som ger synpunkter. Det kan gälla formella saker som punkter och annat, men främst bör ni diskutera om kompisen har kunnat leva sig in i ögonblicket. Gick det att se och känna?
Ytterst handlar det om att du ska förmedla dina intryck så att den som läser kan komma dina upplevelser så nära som möjligt.

Arbetsgång:
1. Gör en tankekarta
2. Skriv en kladd - gafe - svenskmappen - nytt dokument - döp det till Ögonblicket
3. Låt någon annan läsa den och ge respons
4. Bearbeta texten och gör ändringar
5. Låt någon annan läsa texten igen
6. Eventuellt ytterligare bearbetning av texten
7. Illustrera ditt ögonblick med en bild, ett foto eller liknande. Välj också en passande layout.

8. Koppla ditt arbete till uppgiften i unikum.

 

Bedömningen görs av din färdiga text och hur du motiverar valet av illustration och layout.
Hänsyn tas också till hur du aktivt har arbetat för att medvetet förbättra din text.

Du ska också skriva ned vilka du gav respons, vilken respons du fick och vad du valde att bearbeta! Detta kan du göra i kommentarsfältet i unikum.

Formell del

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskraven

Uppgifter

 • Ögonblicket fångat

 • Ögonblicket fångat text och bild

 • Ögonblicket fångat

 • Ögonblicket fångat

 • Ögonblicket fångat

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv Bl
GA svenska matris 7 - 9 med fyra nivåer

Svenska

F
E
C
A
SV-6. Skriva
Förmågan att med ett varierat språk anpassa texter efter det sammanhang som den ska förekomma i. Detta med avseende på textbindning (ord som knyter ihop olika meningar och händelser med varandra), språklig variation (använder varierat ordförråd och meningsbyggnad), texttyper (tidningsartiklar skrivs på ett sätt, dikter på ett annat etc.), språkliga normer (skriver "var" istället för "va", "jag" istället för "ja" etc) och strukturer (styckeindelning, rubriksättning etc.).
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att skriva olika slags texter, kunna anpassa språket och kunna använda sig av vanliga strukturer som t.ex. skiljetecken, stor bokstav och styckeindelning.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SV-7. Skriva
Förmågan att skriva berättande texter. Berättande texter med gestaltande beskrivningar (sådana beskrivningar som får texten mer "levande"), berättargrepp (skriver ur jagperspektiv, återblickar, parallellhandling etc.) och med dramaturgi (stegringar, upplösning).
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att ha en röd tråd i sina texter och kunna skriva med beskrivningar så man förstår hur saker är eller ser ut.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SV-10. Samspel text och andra medier
Förmågan att kombinera texttyper, estetiska uttryck och medier så att budskap förstärks, förtydligas och levandegörs. Eleven kan kombinera olika texttyper (tidningsartiklar, dikter, serietidningar etc.), estetiska uttryck (dans, bilder, fotografier etc.) och medier (skrivna ark, digtal layout, radio etc.). Detta för att budskapet i texterna ska bli tydligare, mer förstärkt och mer ”levande”.
Eleven behöver utveckla vidare förmågan hur man kan förstärka texters budskap genom att använda t ex bilder.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
SV-11. Ge och ta respons
Förmågan att ge omdömen om texter och att bearbeta texter utifrån respons. Omdömena berör innehåll (handlingen i en berättelse etc.), språk (rättstavning, ordval etc.) och uppbyggnad (rubriksättning på en tidningsartikel, anpassning till texttyp etc.). Efter att respons har fåtts så bearbetas texten för att nå ökad tydlighet (punkt och stor bokstav, korrekt syftning etc.), kvalitet (språkriktighet etc.) och uttrycksfullhet (målande beskrivningar etc.)
Eleven behöver utveckla vidare förmågan att kunna ge och ta emot respons och bearbeta sina texter utifrån det.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.