👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon

Skapad 2017-08-25 09:28 i Vitklöverns förskola Falkenberg
Mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor med start våren 2016.
Förskola
Vårt projekt bygger på barnens intresse kring fordon. Intresset ska ta oss ut på outforskade vägar.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Hela Vitklöverns förskola med tre avdelningar har tillsammans spånat fram en grundtanke till ett projekt. Barnen på förskolan har ett genuint intresse kring fordon av alla de slag och vi fångar lätt deras intresse kring detta.

Vi ser alla möjligheter att detta projekt kan ta oss hur långt som helst med hjälp av barnen. 

Formulering av syfte

Med barnens intresse och nyfikenhet som grund vill vi skapa givande lärsituationer där läroplanens alla mål vävs in. Genom projektet tar vi oss ut på outforskade vägar.

 

 FÖRÄLDRARNAS DELAKTIGHET

De kan ta del av vad som händer på lärkan genom vår blogg och där kommentera eller bara läsa. Vi har dokumentationsväggar där de kan informera sig mera och bl annat se en del av den skapande processen som deras barn är delaktiga i.

Vi har ofta samtal vid främst hämtning av barnen om dagens eller veckans händelser.

Föräldramöte varje termin där alla ges möjlighet att vara med att diskutera och ta del av vår verksamhet.

Utvecklingssamtal erbjuds varje termin 

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi försöker att skapa en miljö på förskolan där det ska synas vad som är fokusering kring. Det är ett ständigt pågående arbete med förändringar över tid. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi försöker att inte planera i alltför stor utsträckning i taget eftersom det då försvårar vårt arbete att fånga varje barns intresse och vart hela gruppen strävar. Vi anser ändå att det är viktigt att ha en grovplanering för att "kicka" igång barnens tankar och bjuda in dem i projektet. Vi skyndar långsamt och ser värdet i att barnen får reflektera i lugn och ro. 

Kompetensutveckling

Det är en ständigt pågående kompetensutveckling på förskolan. Dels genom kommunens gemensamma insatser med föreläsningar, kurser, men även arbetsplatsträffar. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen visar ofta ett intresse för den dokumentation som finns uppe på våra väggar. Det skapar möjlighet till diskussioner och vidare intresse. Mestadels den skapande biten intresserar barnen. Fotografier som hänger uppe väcker samtal ibland, men då mestadels när det kommer till föräldrarna och deras möjligt till delaktighet. Möjlighet ges för barnen under hela veckan att arbeta vidare med projekt. Det finns material tillgängligt. Vi har en väl fungerande kontakt med biblioteket och lånar mycket böcker som intresserar, inspirerar och sådant som berör projektet. Dessa böcker finns alltid framme. 

 

Formulera mål

Att vi tillsammans väcker nyfikenhet för projektet och att vi genom projektet ser progression i språket. 

Att vi tillsammans väcker nyfikenhet för projektet och att vi genom projektet ser progression i matematik.

Att vi tillsammans väcker nyfikenhet för projektet och att vi genom projektet ser progression i den sociala kompetensen. 

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016