👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-08-25 11:18 i Trönö skola Söderhamn
Vi använder läromedlet Favorit matematik 1A
Grundskola 1 Matematik
Under åk 1 kommer vi att jobba i boken Favorit Matematik, samt arbeta praktiskt med matematik på olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet med matematikundervisningen höstterminen i årskurs 1 är att du ska kunna:

 • markera tal på tallinjen 0-20
 • naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • fler, färre och lika många
 • mindre än och större än
 • uppdelning av talen 2 till 12
 • räkneramsan framåt och bakåt 0-20
 • räkna pengar 0-20
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10
 • fortsätta ett geometriskt mönster
 • rita av enkla figurer från rutsystem
 • fylla i stapeldiagram och jämföra och samtala om resultat
 • klockans hela timmar

 
Arbetssätt och innehåll

Vi kommer under hela läsåret att arbeta med läromedlet Favorit matematik. Under hösten och en bit in på vårterminen i Favorit Matematik 1A och därefter Favorit Matematik 1B.


Vi kommer att praktiskt jobba med matematiken både ute och inne.

Vi kommer att prata matematik.

Vi kommer att titta på Livet i Mattelandet och Räkneaporna (om jag hittar materialet) för att efteråt diskutera matematiken vi sett.

Vi kommer att samarbeta två och två samt i olika grupper.

Du kommer få arbeta med:

 • talen 1-12
 • forma och skriva siffrorna
 • dela upp talen 0-12 på olika sätt
 • använda likhetstecknet
 • begreppen större än och mindre än
 • räkna addition och subtraktion
 • fortsätta geometriska mönster
 • ramsräkna framåt och bakåt 0-20
 • träna på klockan
 • fylla i diagram
 • berätta räknesagor

Bedömning

Jag kommer bedöma att du kan:* Talen 1-10, skriva siffrorna och räkna antal.
* Dela upp talen1-10 på olika sätt.
* Använda likhetstecknet.
* Begreppen större än, mindre än, fler, färre, lika många,addition och subtraktion,
* Räkna additioner och subtraktioner inom talområdet 0-10.
* Upprepa mönster.
* Klockans hela timmar.
* Ramsräkna framåt och bakåt till 20

Tid

Detta kommer vi att arbeta med under höstterminen 2017 och en del av vårterminen 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
år 1-3, MATEMATIK

Ämnesmatris matematik 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Lösa matteproblem
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till.
Välja metod
Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.
Beskriva lösningar
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem.
Bedöma rimlighet
Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Använda begrepp
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.
Beskriva begrepp
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Samband mellan begrepp
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Taluppfattning
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar.
Tal i bråkform
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
Geometri
Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer. Du jämför figurerna och beskriver deras läge.
Proportionella samband
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel hälften och dubbelt. Du använder det i situationer som du känner igen.
Göra beräkningar
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt.
Välja metoder
Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Huvudräkning
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla beräkningar.
Skriftliga beräkningar
Du kan välja och använda enkla skriftliga metoder för att beräkna addition och subtraktion.
Likhetstecknet
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Konstruera geometriska figurer
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Enheter
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Beskriva lösningar
Du kan kan beskriva och berätta på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Statistik
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Diskutera matematik
Du kan diskutera hur man väljer metoder och räknesätt. Du kan diskutera slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar. Du kan resonera om resultaten är rimliga