Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2017-08-25 11:19 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk Musik Geografi Bild
Vi kommer att arbeta med Sveriges geografi och de svenska minoritetsspråken. Vi kommer även att jobba med konstnärer och musikstycken och musikinstrument från Sverige.

Innehåll

 • känna till konsten att kula, jojka,blåsa  näverlur
 • känna till och berätta om samiska kulturen
 • känna till Dala konstnärer som Carl Larsson och Anders Zorn
 • jobba med det digitala läromedlet i Geografi på Gleerupsportalen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Sv Mu Bl Ge SvA
Geografi - målen att nå i år 4 och 5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Natur- och kulturlandskap
Du har kunskaper om natur och kulturlandskap. Du kan föra underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
Du kan beskriva samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Du kan använda dig av geografiska begrepp.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker. Du kan resonera om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor och verktyg
Vid fältstudier använder du kartor och enkla geografiska verktyg.
Namngeografi
Du har kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi. Du kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor och förbättring
Du kan föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Sv Mu Bl Ge SvA
Bild - målen att nå i år 4-5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Framställa bilder
Du kan skapa olika berättande och informativa bilder som visar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Bildspråk och uttrycksformer visar budskapet.
Tekniker, verktyg & material
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Du kan kombinera några olika bildelement.
Utveckla idéer
Du kan utveckla idéer inom några ämnesområden i ditt arbete. Du återanvänder då samtida eller historiska bilder och bearbetar andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt i ditt arbete.
Presentera bilder
Du kan presentera dina bilder anpassat till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Du kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Resonemang & koppling
Du kan resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Sv Mu Bl Ge SvA
Svenska - målen att nå i år 4 och 5

Insats
Når de grundläggande målen
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och undgdomar. Du kan använda dig av lässtrategier.
Läsförståelse
Du kan göra sammanfattningar av olika texters innehåll, kommentera centrala delar och koppla det till ett sammanhang.
Budskap & upplevelse
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Du kan beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med innehåll, fungerande struktur och språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller gestaltande beskrivningar och handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Du kan föra resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller beskrivningar och egna formuleringar och du kan använda dig av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Du kan förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du kan ge omdömen om texters innehåll och språk. Du kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet utifrån respons.
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du kan anpassa till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Sv Mu Bl Ge SvA
Musik - målen att nå i år 4-5

Insats
Når grundläggande mål
Når målen mer utvecklat
På väg mot vidare mål
Delta i gemensam sång
Du kan delta i gemensam sång och följer rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Du kan spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma och ackompanjera på ett ackordinstrument med ackord.
Timing
Du sjunger eller spelar på något instrument med timing.
Skapa musik
Du kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan passa till en fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Du kan resonera om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Du kan uttrycka dig om egna musikupplevelser och på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Du kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Du kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: