👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur

Skapad 2017-08-25 13:21 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Ämnesövergripande tema som följer delar av kursplanen från minst sex stycken gymnasiesärskolekurser.
Gymnasiesärskola Religionskunskap Historia Naturkunskap Samhällskunskap Människan Service och bemötande
Första temat för läsåret 2017-18.

Innehåll

Klassen har inledningsvis tagit fram tre stycken underrubriker som de vill jobba med inom temat:

-Djur i jobb (ex polishund, ledsagarhund, brevduva)

-Besök på bondgård (intervju av bonde, undersöka lantbrukskulturen mm)

-Studiebesök (Naturhistoriska museet, Zoo mm)

-Djur kopplat till underhållning (Agility, Cirkus mm) 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen. Hur dessa förändringsprocesser påverkade samhället och levnadsvillkoren för barn, kvinnor och män.
  Hit  -
 • Olika källor som speglar en familjs eller släkts historia under 1900-talet, till exempel brev, fotografier och människors berättelser.
  Hit  -
 • Människors sociala och kulturella tillhörighet. Olika kulturer och sociala mönster och hur de påverkar människors vardag.
  Mnn  -
 • Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
  Mnn  -
 • Människors levnadsvillkor och hur de påverkas av faktorer som till exempel genus, klass och etnicitet.
  Mnn  -
 • Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter.
  Mnn  -
 • Kulturella och sociala miljöer, till exempel kyrkor, bostadsområden och föreningar.
  Mnn  -
 • Växter, djur och sambanden mellan organismerna och miljön i ett ekosystem.
  Nan  -
 • Människans beroende av och påverkan på ekosystemen.
  Nan  -
 • Energikällor, energianvändning och klimatpåverkan.
  Nan  -
 • Fältstudier i närmiljön och undersökningar av funktioner i människokroppen. Planering, utförande och dokumentation av fältstudier och undersökningar.
  Nan  -
 • Olika metoder inom naturkunskap, till exempel observationer, sortering och mätningar.
  Nan  -
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kommer till uttryck i förhållande till religioner och andra livsåskådningar, utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och nutida händelser.
  Rei  -
 • Existentiella frågor av betydelse för eleverna. Livsfrågor i anslutning till födelse, liv och död.
  Rei  -
 • Uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
  Rei  -
 • Etiska ord och begrepp utifrån olika situationer i vardagen och i yrkeslivet.
  Rei  -
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
  Sal  -
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sal  -
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
  Sal  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
  Sal  -
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
  Sal  -
 • Service i olika servicesituationer, till exempel inom vården, försäljning och inom fastighetsskötsel. Olika målgruppers behov och önskemål.
  Sec  -
 • Serviceinriktat förhållningssätt.
  Sec  -
 • Språk och kommunikation i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Bemötande i olika servicesituationer.
  Sec  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom olika serviceområden, till exempel personuppgiftslagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
  Sec  -