Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, Matematik årskurs 5, läsåret 2017-2018

Skapad 2017-08-25 13:38 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
Denna lpp är förankrad i Lgr 11
Grundskola 5 Matematik
"Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden."

Innehåll

Skolan ska

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • använda de fyra räknesätten
 • uppskatta och mäta längd, area, volym och massa
 • avläsa tidtabeller, termometer och temperaturskillnader
 • använda olika strategier för problemlösning
 • bedöma rimlighet vid beräkningar

Bedömning

Vi kommer på höstterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna använda olika beräkningsmetoder med naturliga tal och med tal i decimalform
 • uppskatta och mäta längd, area, volym och massa
 • konstruera och tolka tabeller och diagram och beräkna medelvärde
 • förstå och använda begreppet skala
 • utveckla strategier för problemlösning

Vi kommer på vårterminen bedöma din förmåga att:

 • läsa av och sätta ut decimaltal på tallinje samt veta de olika siffrornas värde
 • använda decimaltal i alla räknesätten
 • jämföra och storleksordna bråk samt skriva dem som decimaltal
 • bedöma rimligheten vid beräkningar
 • konstruera, beskriva och uttrycka mönster i talföljder och geometriska mönster
 • uppskatta, mäta och jämföra vinklar
 • avläsa tidtabeller, termometer och temperaturskillnader
 • använda strategier för matematiskt problemlösning

Undervisning

Under höstterminen kommer vi att:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000.000
 • använda de fyra räknesätten
 • göra beräkningar med enheterna m, km och mil
 • räkna ut en rektangels area
 • förstora och förminska med skala
 • arbeta med hela tal, tiondelar och hundradelar
 • jämföra och använda volym- och viktenheter
 • avläsa och konstruera diagram
 • beräkna medelvärde
 • använda datorn för färdighetsträning, ex. multiplikation och klockan
 • använda digitala verktyg för t.ex. genomgångar

Under vårterminen kommer vi att:

 • placera decimaltal på tallinjen samt göra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division
 • rita bråktal samt göra kopplingar till vardagssituationer
 • fortlöpande samtala och uppmuntra till rimlighetsbedömning
 • arbeta med talföljder
 • mäta och rita vinklar samt kunna använda vinkelsumman i  en triangel
 • arbeta med att avläsa tidtabeller och beräkna tidsskillnader, samt avläsa termometer och temperaturskillnader
 • använda datorn för färdighetsträning
 • använda digitala verktyg för genomgångar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: