👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur

Skapad 2017-08-26 13:49 i Vaksalaskolan Uppsala
Tema djur
Grundskola 6 – 9 Svenska
I vårt tema djur kommer vi att undersöka vad djuren betyder för oss människor, vilka arter som är utrotningshotade och vårt egna förhållande till djur.

Innehåll

Inledningsvis kommer vi att bekanta oss med olika djur genom att ta del av bilder och texter. Fokus kommer att ligga på den muntliga förmågan. VI kommer att diskutera våra tankar och åsikter i helklass, i mindre grupper och två och två. När vi känner oss varma i kläderna kommer en presentation hållas om ett djur i en mindre grupp. Efter presentationen kommer samtliga i gruppen delta i ett samtal kring en gemensam frågeställning.

Den skriftliga förmågan tränar vi genom att skriva en faktatext om ett valt djur, samt en berättande text där ett djur har en framträdande roll.

Under projektets gång tar vi del av skönlitterära texter, samt faktatexter som tränar vår läsförmåga.

 

Uppgifter

 • Planering tema djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Att skriva en faktatext

Rubrik 1Svenska matris

Förnivå
E
C
A
Språklig stuktur
Du kan skriva en faktatext med viss variation språkligt, enkel textbindning och i stort sett anpassat efter texttyp, språkliga normer och strukturer
Du kan skriva en faktatext med god språklig variation, utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning efter texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva en faktatext med mycket god språklig variation, väl utvecklad textbindning och väl fungerande anpassning efter texttyp, språkliga normer och strukturer.
Referera
Du kan välja ut och sammanställa information från ett urval av källor. Du gör en enkel sammanställning med fungerande struktur.
Du kan välja ut och sammanställa den viktigaste informationen från olika källor. Din sammanställning är utvecklad och har en tydlig struktur.
Du kan välja ut och sammanställa information från av dig utvalda källor. Din sammanställning är mycket väl utvecklad och nyanserad med mycket väl fungerande struktur.
Bild och text
Du kan kombinera texttyp med en passande bild till textens innehåll.
Du kan kombinera texttyp med passande bild, form och textlayout som förstärker textens budskap.
Du kan kombinera texttyp med passande bild, form och layout som förtydligar och förstärker din texts budskap.
Presentation
Du kan förbereda och genomföra en enkel muntlig presentation med enkel struktur, något anpassad efter situation och mottagare.
Du kan planera och genomföra en tydlig och genomtänkt presentation med bra struktur och bra anpassning efter situation och mottagare.
Du kan förbereda, planera och genomföra en väl utvecklad muntlig presentation med väl fungerande struktur, innehåll och språk med en god anpassning efter syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
LYSSNA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SAMTALA
Formulera och bemöta argument. Leda samtal. Sammanfatta vad som sagts.
 • Sv  7-9
Sitter tyst och lyssnar vid samtal. Svarar på frågor ibland. Svaren är ofta ofullstädiga.
Deltar självständigt i samtal och svarar på frågor. Kan ställa frågor.
Diskuterar och samtalar tillsammans med andra. För fram åsikter och bygger vidare på andras argument.
För samtalet framåt. Breddar och fördjupar diskussioner. Argumenterar och ser frågor ur olika perspektiv.