👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 91 & 92 Taluppfattning (Kap 1 i Bryggan)

Skapad 2017-08-26 23:06 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 6 – 9 Matematik
I det här avsnittet arbetar vi med grundläggande talförståelse såsom tiosystemet, tallinjen, decimaltal. Vi arbetar också med de fyra räknesätten, prioriteringsregler, negativa tal, tal i potensform, prefix samt kvadratrötter.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Matematiska begrepp
 • Storleksordna tal utifrån positionssystemet och tallinjen
 • Avrunda tal
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med hela tal och decimaltal
 • Prioriteringsregler
 • Potensberäkning
 • Addera och subtrahera negativa tal
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • Använda prefix

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete med individuellt stöd
 • Muntliga elevredovisningar
 • Gruppdiskussioner och problemlösning i grupp
 • Att jämföra och värdera egna och andras lösningar
 • Prov/läxor/självbedömning

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Vi bestämmer tillsammans vilken bok eleven ska arbeta med utifrån kunskapsnivå samt målsättning.

Eleverna avgör själva hur mycket de behöver arbeta med respektive avsnitt innan de anser att de kan det.

Eleverna väljer om de vill göra ett prov för att visa E-nivå eller för alla betygsstegen.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

 • Delaktighet vid redovisningar, genomgångar, och diskussioner
 • Skriftliga prov
 • Ev läxor och uppgifter

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se dokument i Classrom för planering samt i Google-kalndern för inlämningar och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9