Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet, magnetism och elproduktion, åk 8, ht 2017

Skapad 2017-08-27 07:28 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Fysik
Kan du föreställa dig en dag utan att använda någon el? Dagligen använder vi många saker som kräver elektricitet, men vad är elektricitet och hur kan man skapa elektricitet och vad har magnetism att göra med elektricitet? Detta är bara några av de frågor vi kommer att få svar på när vi jobbar med detta område i fysiken.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta med instuderingsuppgifter för att befästa och stärka kunskaper och teorier på området.
 • Träna på att kritiskt granska information samt föra fram argument som underbygger dina resonemang.
 • Praktiskt arbete i form av laborationer.
 • Du får utskrifter på de presentationer jag gör under lektionerna.
 • Det kommer finnas filmer som visar olika moment. För att se filmerna titta under "uppgifter" i planeringen som finns på Unikum.

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Förstå att partiklar som har samma typ av elektrisk laddning stöts ifrån varandra (repelleras) medans partiklar som har olika typer av elektrisk laddning dras mot varandra (attraheras).
 • Känna till hur statisk elektricitet bildas.
 • Förstå begreppen ”ledare” och ”isolator” och kunna ge några olika exempel på ämnen som är bra ledare respektive isolatorer.
 • Kunna beskriva vad elektrisk ström är.
 • Kunna begreppen ”öppen krets” och ”sluten krets” samt kunna rita elektriska kopplingsscheman med hjälp av några vanliga symboler.
 • Kunna resonera om elektrisk ström förbrukas eller ej.
 • Känna till begreppen seriekoppling och parallellkoppling samt veta fördelar och nackdelar med dessa kopplingar.
 • Känna till vad som menas med ”spänning” och vilken enhet man mäter spänning i.
 • Känna till vad som menas med ”resistans” och vilken enhet man mäter resistans i.
 • Känna till vad som menas med ”ström” och vilken enhet man mäter ström i.
 • Veta att en ledares resistans påverkas av ämnet som ledaren är gjord av, hur lång ledaren är och hur tjock ledaren är.
 • Kunna använda sig av Ohms lag (separat papper med triangel med U, I och R som ni fått under lektionerna) för att räkna på olika elektriska krestar.
 • Känna till att några exempel då vi i vardagen använder oss av magneter.
 • Känna till att då två magneter förs mot varandra stöts de bort från varandra om ändarna är av samma slag (nord mot nord eller syd mot syd), samt kunna resonera runt varför det blir så här.
 • Känna till att då två magneter förs mot varandra dras de mot varandra om ändarna är av olika slag (nord mot syd), samt kunna resonera runt varför det blir så här.
 • Känna till skillnaden mellan permanenta magneter och tillfälliga magneter (så kallad magnetisk influens).
 • Känna till att det finns ett magnetfält runt alla magneter.
 • Känna till att en elektrisk ledare skapar ett magnetfält runt sig och att man kan utnyttja detta när man tillverkar så kallade elektromagneter.
 • Kunna beskriva hur en elektromagnet fungerar.
 • Känna till hur en elmotor kan fungera med hjälp av elektromagnetism.
 • Kunna förklara begreppet ”induktion”.
 • Förklara hur en generator kan ge oss ström.
 • Känna till varför vi använder oss av transformatorer.
 • Kunna räkna fram ”effekten” i en elektrisk krets (Effekten = Strömmen * Spänningen).
 • Förstår hur el kan produceras på olika sätt (till exempel med hjälp av vatten, vind eller kärnkraft).

 

Förmågor som vi ska träna på och som du kommer att bedömas utifrån ser du i matrisen nedan.

Uppgifter

 • Bra filmer på området "Elektricitet, magnetism och elproduktion".

 • Bra filmer på området "Elektricitet, magnetism och elproduktion"

 • Bra filmer på området "Elektricitet, magnetism och elproduktion"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet, magnetism och elproduktion, ht 2017

Kommunikation

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Metod

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Begrepp

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: