Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 7 "Mönster och tal" och "Räknesätt och metoder" v 34-43

Skapad 2017-08-27 11:26 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Då kör vi igång med de första områdena i matte för åk 7! Det blir en del repetition från åk 6 men även en del nytt.

Innehåll

Innehåll. Vad?

Under detta område kommer vi att arbeta med de 2 första kapitlen i vår lärobok "Mönster och tal" samt "Räknesätt och metoder".

Vi kommer då att arbeta med att:

 • kunna se mönster i olika figurer och tal
 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
 • jämföra och storleksordna tal
 • se samband mellan de fyra räknesätten
 • göra beräkningar med räknesätten
 • avrunda tal och göra överslag

 Innehåll. Hur?

Under detta område utgår vi från vår lärobok "Formula 7" kapitel 1 och 2.

Vi arbetar enskilt och i grupp både praktiskt, teoretiskt och med interaktiva uppgifter i Gleerups portal. 

Ni kommer att ha en del läxor men inte varje vecka.

Området omfattar två mindre provräkningar ett v.37 som omfattar kapitel 1 och ett v.45 som omfattar kapitel 2. 

 

Bedömning.

Bedömningen sker löpande under undervisningens gång vid  t ex genomgångar, diskussioner, diagnoser och de individuella uppgifterna ni arbetar med. Den sker även när vi gör proven på vardera kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav

Problemlösning

Insats krävs
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett…. genom att välja och använda strategier och metoder med….
….i huvudsak fungerande sätt …viss anpassning till problemets karaktär.
….relativt väl fungerande sätt …förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
….välfungerande sätt …god anpassning till problemets karaktär.
Samt ... enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
… bidrar till att formulera...
….formulerar enkla modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
…formulerar modeller.
Eleven för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Resonemangen är…
…enkla och till viss del underbyggda
…utvecklade och relativt väl underbyggda
…välutvecklade och väl underbyggda
Förslag på alternativa tillvägagångssätt. Eleven kan…
…bidra till att ge något förslag.
…ge något förslag.
… ge förslag.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp. Kunskaperna är… Eleven visar detta genom att använda kunskaperna i…
…grundläggande …välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
…goda … bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
…mycket goda. …nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett…
…i huvudsak fungerande sätt.
…relativt väl fungerande sätt.
….väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Dessa resonemang är …
…enkla
…utvecklade
…välutvecklade
Eleven kan välja och använda matematiska metoder. Metoderna är … Eleven gör det för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, med…
…i huvudsak fungerande och med viss anpassning till sammanhanget … tillfredställande resultat.
…ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget …gott resultat.
…ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget … mycket gott resultat.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett…. Eleven använder då symboler, algebraiska uttryck, formler med…
i huvudsak fungerande sätt ….viss anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt sätt …förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
…ändamålsenligt och effektivt sätt och …god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och samtal för och följer eleven matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt ….
… som till viss del för resonemangen framåt.
….som för resonemangen framåt.
… som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: