Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrum Anneberg Teknikdelen

Skapad 2017-08-27 12:07 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik
Planera och bygg en modell över Annebergs nya centrum. Detta är ett uppdrag "på riktigt" där dina idéer kan komma att påverka hur Anneberg ser ut i framtiden. Du jobbar i en grupp med 3-4 personer. Du kommer även att arbeta med projektets mer teoretiska delar på bl.a. SO och Sv lektionerna. Den 26/9 ska modellen vara klar för bedömning.

Innehåll

Från kommunens hemsida:

Planprogrammet syftar till att pröva lämpligheten att komplettera Anneberg med ett kommersiellt centrum och cirka 100 eller fler nya bostäder.

Målsättningen är att skapa ett fungerande centrumområde med olika funktioner med verksamheter, mötesplatser och bostäder. Bostäderna ska ha olika innehåll och upplåtelseform och minst en tredjedel av bostäderna ska vara hyreslägenheter.

En ytterligare målsättning är att utforma programområdet så att tågpendlingen upplevs enklare, säkrare och mer attraktiv för invånarna i hela Anneberg. Det nya området ska knyta ihop de olika delarna i Anneberg och på så sätt uppmuntra till att gå och cykla mellan ortens olika delar.
Försök även förstärka tillgängligheten till pendeltåget genom att tillföra ny bebyggelse längs med stråket samt skapa ett trivsamt och tryggt centrum som en mångfald vill bo, besöka och vistas i.

Det här ska planläggas

  • Cirka 100 eller fler nya bostäder
  • Centrumfunktioner (se bifogad uppgift för mer info)

 

Koppling till teknikämnet:

Punkt 1-4 i teknikämnets syfte:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

1) identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

2) identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

3) använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

4) värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

5) analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Arbetssätt:

Planering: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Eget konstruktionsarbete i grupp.

Dokumentation i form av manuella och/eller digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt modellen.

Gruppen planerar, diskuterar och bygger ihop. Redovisning i form av kort analys efter varje tekniklektion (loggbok) samt avslutande skriftlig redovisning sker individuellt. Hänvisning till skapare av gemensamt material skall vara väl synligt (t.ex. om någon gjort en väldigt bra ritning som övriga tar kopia på och bifogar i sin redovisning).

 

Betygskriterier:
För E:
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

För A:
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

Uppgifter

  • Inbjudan och uppdragsbeskrivning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: