Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens och människans historia - ett temaarbete för år 3.

Skapad 2017-08-27 18:46 i Lunds skola Hudiksvall
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Idrott och hälsa NO (år 1-3) Matematik Svenska som andraspråk Svenska
Ett tema som börjar med Big Bang och slutar med järnåldern. Människans historia är den största delen av temat. Vi ska främst läsa om Nordens historia från Istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

JORDENS OCH MÄNNISKANS HISTORIA

1. Jordens tidigaste historia.

 • Vi berör Big Bang
 • hur jorden kom till
 • det första livet i urhavet
 • dinosaurierna
 • däggdjurens uppkomst.

2. Människans uppkomst.

 • människans utveckling fram till homo sapiens
 • människans ursprung och vandringar över jordklotet.

3. Den senaste nedisningen och hur Norden åter befolkades, när isen smälte.

 • tidslinje
 • kartor över det nedisade området och avsmältningen.

4. Forntiden i Norden och en glimt av världen.

äldre och yngre stenåldern   -   bronsåldern   -   järnåldern med vikingtiden

 • tidslinje från de första människorna i Norden, efter avsmältningen till vikingarna.
 • tidsbegreppen stenålder -bronsålder - järnålder.
 • spår från forntiden. Ex. hällristningar, runstenar, gravrösen och arkeologiska fynd.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi. 
 • Söka information från olika källor.
 • Kritiskt granska och värdera källorna.

ARBETSFORMER

 • prova gamla hantverk.
 • dokumentera i klassens bildblogg på Tumblr.
 • gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från förr.
 • skriva ner och dokumentera din egen utveckling i "Min bok".
 • måla en hällristning.
 • göra ett tittskåp som visar insidan av ett järnåldershus.
 • Leka lekar för att uppskatta längd och vikt. 
 • Läsa och skriva faktatexter.
 • ge och få kamratrespons.
 • se film.

 

Centrala begrepp / nyckelord:

Tidslinje, arkeologi, forntid, stenålder, bronsålder, järnålder,  jakt, samlande, boplats, hällristning,  

Läraren vet att du kan när du....

 

 • förklarar vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
 • namnger de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. 
 • samtalar om människans uppkomst.
 • redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade/samlade, bodde och införandet av jordbruk.
 • berättar hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk. 
 • uppskattar längd och vikt med hjälp av gamla måttenheter (fot, tum, aln) 
 • gör en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera. 

Läraren fyller i matrisen allteftersom du visar att du kan i ämnena bild och SO.

Det du visar att du kan i idrott, svenska, matematik och NO, finns i andra matriser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma Bl Idh SO SvA
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag behöver stöd att förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
2. Namnge tidsepokerna
namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag behöver stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
3. Samtala om människans uppkomst
samtalar om människans uppkomst.
Jag behöver stöd för att samtala om människans uppkomst.
Jag kan till viss del samtala om människans uppkomst.
Jag kan samtala om människans uppkomst.
Jag kan med god säkerhet samtala om människans uppkomst.
4. Göra en bildserie
redovisar med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag behöver stöd för att redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan till viss del redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
Jag kan med god säkerhet redovisa med röd tråd en bildserie om hur människor levde, jagade, bodde, införandet av jordbruk och människornas samlande.
5. Spår från forntiden
berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
6. Lek och rörelse
genom lek och rörelse uppskattar längd och vikt med hjälp av gamla måttenheter (fot, tum, aln)
Du behöver stöd för att genom lek och rörelse uppskatta längd och vikt med hjälp av gamla måttenheter (fot, tum, aln)
Jag kan till viss del genom lek och rörelse uppskatta längd och vikt med hjälp av gamla måttenheter (fot, tum, aln)
Jag kan genom lek och rörelse uppskatta längd och vikt med hjälp av gamla måttenheter (fot, tum, aln)
Jag kan med god säkerhet genom lek och rörelse uppskattalängd och vikt med hjälp av gamla måttenheter (fot, tum, aln)
7. Göra en hällristning
göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag behöver stöd för att göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan till viss del göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Jag kan med god säkerhet göra en hällristning, med hjälp av oljepastell och tempera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: