👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(7-9) HT 2017

Skapad 2017-08-27 23:14 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogiska planeringen från v45-v52 2016 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år7-9. Denna planeringen gäller tre olika grupper.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v35 t.o.m v43 2017 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år 7-9. Denna planering gäller två olika grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Prata, läsa, kultur och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven


Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texterna. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
Att kunna reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda orden för att bygga upp olika meningar.
Att skriva olika typer enkla texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag: dagbok, berättande text, faktatext om en känd person och beskrivande text: jämförelse
Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i kinesiska. 
Att lära sig analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor i Kina och göra jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Att kunna samarbeta och bidra med nya idéer till gruppen.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

”Tala Projektet” workshops: associationskedja med variation, Who am I? v36
Presentation om sommaruppgifter: "Min resan... " "En bra bok som jag har läst" "En rolig sak som jag har gjort"V36
Beskrivande text: 失望与希望 (grupp1) v37-39
Faktatext: 秦始皇 (grupp1) v40-42
Gamla berättelse: 十二属相的故事 (grupp2) v37-39
Faktatext: 写作训练一 (grupp2) v40-42
Högläsning: science fiction berättelse《地图》eller 《》 v35-V43
Diskussion i gruppen och i klassrum om berättelse《地图》V43
Aktivitet: kort/bild övning och spel, musik och korta filmer.

Arbetsmetoder:

Läsa och förstå beskrivande text, faktatexter och gamla berättelser med hjälp av läslyftet och lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna och att göra kopplingar till sig själv och vår värld.   
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texten och diskutera filmernas budskap. 
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation.
Göra rollspel och dramatiserar scenen med bilderna.
Presentera roliga minnen under lovet med hjälp av berättelsesansiktet eller stödord. 
Lyssna på en ungdoms science fiction tillsammans och diskutera budskapet och läsa mellan raderna. 
Att lyssna på kinesiska musik, spela ordlek och tolka bildernas budskap. 

Eleven har uppnått målen när...

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. (presentation)
När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar. 
När du kan använda grundläggande regler för meningsuppbyggnad och skriva enkla elevnära texter.
När du visar förståelse av de gamla berättelserna, fakta texter, och beskrivande texter och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du visar förståelse för berättande texter, faktatexter och beskrivande texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp, och kan producera en egen. 
När du kan analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor som kopplar till boken och göra jämförelse hur det är i Kina och i Sverige.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9