👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosaurier Viggen

Skapad 2017-08-28 09:12 i Karlsro förskola Halmstad
Språklanering, tema dinosaurier
Förskola
Dinosaurier en del av Viggen

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Barnen på avdelningen har visat ett stort intresse för dinosaurier. Som motivation i det språkliga arbetet kommer därför dinosaurier användas som tema.

Barnen i gruppen är 2-4 år. Förkunskaperna och språkintresset i gruppen skiljer sig mycket åt. Den verbala språkutvecklingen skiljer sig mycket åt i gruppen.

Vissa i gruppen skriver sitt namn, andra är på väg och vissa har inte börjat än. Vissa barn känner igen bokstäver, andra inte.

Aktiviteterna kommer utformas på så sätt att alla kan delta efter egen förmåga och eget utvecklingsbehov.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syftet med tillfällena är att, på ett lekfullt sätt, ge barnen möjlighet att utveckla sina språkliga kunskaper såväl verbalt som i skrift.

Mål - Målen är numrerade utifrån LiCa förskolors målfläta

Lpfö98
 •  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, nr12
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv, nr13
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, nr14
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, nr15
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, nr16

 

 

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Deltar i bok och filmsamtal

Deltar i språksamlingar med sånger, rim och ramsor

Visar förståelse för att vi kan förmedla oss i skrift och med symboler

Visar intresse för att förmedla sig i skrift

Använder sig av lärplattan, faktabok och faktafilmer för att samla kunskap, förmedla kunskap (i form av bild och text samt verbalt berättande)  och samtala kring denna kunskap

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Övergripande metod. Detaljplaneringar upprättas av ansvarig pedagog inför varje tillfälle.

Andys dinosarurieäventyr - Vi kommer tillsammans med barnen att titta på avsnitt från svt´s serie Andys dinosaurieäventyr. Serien är faktabaserad och behandlar fakta kring både dinosaurier samt andra fenomen från tiden då dinosaurierna levde. Efter filmen kommer ett samtal hållas tillsammans i helgrupp, samtalet utgår från LiCa förskolors modell för boksamtal. Delar av barngruppen är bekanta med boksamtalets struktur sedan tidigare termin. Mål 12, 13, 14

Dinosauriespel- Bingo, memory, lotto. Spelen kommer vara utformade på så sätt att de bygger på bilder på dinosaurier. Under varje bild finns dinosauriens namn. Fokus från pedagog kommer ligga på - Vad heter dinosaurien? Hur vet vi det? Vilka bokstäver finns i namnet? Hur låter bokstäverna? Vid varje spel fokuserar vi extra mycket på någon aspekt och kopplar det sedan i en samling till något utanför spelet, till exempel barnets eget namn. Mål 15

Forska om en dinosaurie - Här kommer barnen en i taget att få forska om en varsin dinosaurie tillsammans med en pedagog. Barnen kommer få fakta uppläst ur en faktabok, samtala om fakta med pedagogen. De kommer få använda lärplattan för att skapa ett eget pic collage med bild och text om sin dinosaurie. Därefter får de redovisa för sina kamrater med sitt pic collage som stöd Mål 15, 16

Språksamling med rim, ramsor och sång - Vi kommer lära oss nya sånger, rim och ramsor som utgår från dinosaurier. Munmotorik och uttal i fokus. kursiverade delen av mål 14

Skriva en saga -Som avslut på temat kommer barnen tillsammans med en pedagog skriva en egen saga, där våra dinosaurier som vi forskat om får rollerna. En sagas struktur, berättande, bild och text är i fokus. mål 14 och 16

 

 

Förutsättningar - vi kommer arbeta i dinosauriegruppen ca 2 gånger i veckan, onsdagar och torsdagar. Vi utgår från förmiddagarna men eftermiddagarna finns också att tillgå vid behov och intresse. I gruppen är vi 13 barn och två vuxna. Gruppindelningen är flexibel utifrån intresse och dagsform hos barnen.

Dokumentation - Arbetet kommer dokumenteras i unikum. På individuell nivå i barnens lärloggar och på gruppnivå i bloggen. Barnen kommer göra pic collage om de dinosaurierna som de forskar om. Alla barns pic collage kommer bindas ihop till en "bok" som alla barn får med sig hem. På avdelningen kommer pic collagen sitta uppe tillsammans med bilder och andra alster från arbetet. Sagan som barnen skriver kommer sitta på väggen på avdelningen.

 

Förberedelser, Bingospel, memoryspel, lottospel (egengjorda) faktabok om dinosaurier, avsnitt av Andys dinosaurieäventyr på svt, lärplatta med pic collage tillgängligt. Bilder till flanosagan. Barnens namnkort.

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016