Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer - Flodkulturer

Skapad 2017-08-28 09:49 i Gullvivaskolan Grundskolor
Ett arbetsområde där tre Forna civilisationer från olika delar av världen studeras. Mesopotamien, Nilen/Egypten och Indus/Gula floden.
Grundskola 7 Historia
Länge levde människorna på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen. I slutet av den långa perioden skedde en massa olika förändringar som gjorde att människan blev bofast i ett organiserat samhälle. Visste du att de första samhällena av betydelse växte fram vid just floder? Visste du att Gula floden också brukar kallas för "Kinas vagga" och/eller för "Kinas sorg"? Alla dessa flodkulturer var aktuella för mer än 5000 år tillbaka i tiden och vi kan fortfarande, än idag, besöka och uppleva denna tid genom olika tursitattraktioner.

Innehåll

Innehåll

Tänk att få resa tillbaka i tiden och vistas längst floderna, odla längs flodernas bördiga områden, delta i det sociala livet för det lilla samhället, se skrivarna sitta hela dagarna och anteckna vad som händer och hur man gjorde olika saker. Tänk dig att vistas i ökenområdet, Sahara, där pyramiderna byggdes, delta i detta hårda dagsverke. Att få lära sig skriva med kilskrift och heroglyfer, teckna och rita på samma gång. Vilken upplevelse det skulle vara, för oss som idag använder IPADs. Utvecklingen går framåt med en rasande fart och det gjorde det faktiskt inom dessa samhällen också fast kanske inte lika fort. Vi kommer, tillsammans, att prata om en massa gällande denna tids utveckling, allt från odlingar, uppdämningar av kanaler till mumifiering och Faraoner.

Så här ska vi arbeta

Forna civilisationen - Flodkulturer kommer att studeras för tre olika områden.
1. Mesopotamien med floderna Eufrat och Tigris betydelse för samhället, livsmiljön och religionen.
2. Egypten med floden Nilen, världens längsta, även där utifrån geografiskt läge, kulturen, sociala strukturer och religion.
3. Induskulturen och Gula floden, här studera vid det geografiska läget, livsmiljön, odlingar och skrivkonstens betydels än idag.

Vi inleder varje flodkultur med korta genomgångar, diskussioner för att därefter arbeta med tillhörande frågor. När varje flodkultur är genomarbetad avslutar vi med någon film, repetition innan ett avslutande prov.

Vi kommer tillsammans att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • få kunskap om några viktiga historiska begrepp
 • föra diskussioner gemensamt
 • studera och skriva egna små texter för olika frågeställningar
 • arbeta enskilt och tillsammans med andra såväl muntligt som skriftligt
 • se film/filmer anpassade för arbetsområdet

.

Syfte och övergripande mål

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklas såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Undervisningen om "Människans utveckling" syftar till att belysa den mänskliga "utvecklingslinjen", hur den formats, förändrats och utvecklats. Undervisningens inriktning är att ge eleverna kunskaper om och förståelse för hur historia kan användas och tolkas för att skapa historisk medvetenhet.

Kopplingar till läroplanen är de förmågor som vi kommer att fokusera på under detta arbetsområde.

Bedömning

Elevens ska visa att han/hon har kunskaper som uppfyller kunskapskraven utifrån arbetsområdet Forna civilisationer - Flodkulturer
Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor under lektionsarbete, skriftliga och muntliga uppgifter, under diskussioner kring genomgångar, filmer, texter och andra källor. Lärarens bedömning pågår under samtliga arbetsmoment.

Bedömning av dina förmågor och kunskaper, görs i matrisen för historia.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia

E
C
A
Förmåga att:
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dess-utom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Förmåga att:
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
Eleven kan undersöka några utvecklings-linjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklings-linjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tids-perioder.
Förmåga att:
använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Förmåga att:
kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att:
reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • Hi
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Förmåga att:
använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: