Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Normer och Värden 2017 Kastanjen

Skapad 2017-08-28 13:11 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Planerade insatser

Under hösten kommer vi läsa boken “Solägget” av Elsa Beskow och utifrån den arbeta med vårt utvalda läroplansmål.

Samlingen före lunch är ett forum för Kastanjen att tillsammans reflektera kring olika dilemman.

Vara närvarande med barnen och fånga upp barnens tankar och idéer kring läroplansmålet och synliggöra/reflektera i gruppen/arbetslaget.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för allt levande samt visa oss som goda förebilder i vår närmiljö.

Vi hoppas på att skapa en känsla för hur vi ska ta hand om vår närmiljö och varandra.

 

Metodval

Vi vill utgå ifrån barnens erfarenheter och skapa reflektioner tillsammans med dem, exempelvis under samlingarna.

Vi dokumenterar med hjälp av bilder, observationer och eventuellt filmer.

Vi reflekterar i arbetslaget kring dokumentationer som har med  målet att göra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: