👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 1A

Skapad 2017-08-28 13:20 i Bergagårdsskolan Öckerö
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 1 Matematik
Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och dess användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förmågor att formulera och lösa problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder.

Innehåll

Målet med vårt arbete:

I slutet av höstterminen förväntas du kunna:

      Taluppfattning och tals användning

 • Skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • Naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • Markera på tallinje 0-20
 • Begreppen fler färre 
 • Tecken =,<, >
 • Uppdelning av talen 
 • Pengar 0-20
 • Addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje.
 • Subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

      Algebra

 • Likamedtecknets betydelse
 • Vilken term saknas 2+__=3
 • Geometriska mönster 

G   Geometri

 • Tangram
 • Rita av enkla figurer från rutsystem

      Sannolikhet och statistik

 • Stapeldiagram, fylla i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Pr   Problemlösning

 • Pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • Göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

Hur ska vi nå målet?

Du deltar i genomgångar och gemensamma diskussioner, du arbetar laborativt, du arbetar i din matematikbok samt spelar spel.

 

Hur kan du visa att du nått målet?

I deltar i det dagliga arbetet med matematik och genom att delta i gemensamma diskussioner i skolan.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Se matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 1A

Eleven...

Kapitel 1
...ser sambandet mellan antal och tal 0-10.
...är förtrogen med talen 0, 1, 2, 3. Känner igen antal, räkneord och siffra. Kan dela upp talen.
...känner till tallinjen och kan markera tal 0-10.
...förstår och använder begreppen: lika med, mindre än och större än.
...förstå uttrycken fler, färre och lika många.
Kapitel 2
...kan skriva och räkna addition.
...är förtrogen med talen 4, 5. Kunna känna igen antal, räkneord och siffra. Kunna dela upp talen.
...kan skriva/berätta enklare räkne-berättelser.
...kan skriva och räkna subtraktion.
...använder och räknar pengar, enkronor och femkronor och skriver kr i addition och subtraktion.
Kapitel 3
...är förtrogen med talen 6, 7, 8. Känner igen antal, räkneord och siffra. Kan dela upp talen.
...förstår sambandet, kommutativa lagen, i addition tex. 2+3 = 5 3+2 = 5
...ser sambandet addition och subtraktion tex. 3+4 = 7 4+3 = 7 7-4 = 3 7-3 = 4
...kontrollerar subtraktion genom addition tex. 7-4 = 3 3+4 = 7
...räknar additioner och subtraktioner med flera termer tex 2+1+3=6
Kapitel 4
...är förtrogen med talen 9, 10. Känner igen antal, räkneord och siffra. Kan dela upp talen.
...kan hantera en öppen utsaga t.ex. "Vilken term fattas? 5+ __=7"
...kan tiokompisarna - uppdelningsparen som hör till talet 10.
...kan skriva additioner och subtraktioner
...ser sambandet mellan uppdelning och vilken term som fattas.
Kapitel 5
...är förtrogen med talen 11, 12 och deras uppdelning
...kan göra och tolka diagram.
Blandat
...kan se mönster
...kan lägga tangram
...kan rita av enkla figurer
Problemlösning
Huvudräkning