Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia

Skapad 2017-08-28 13:59 i Vasaskolan Ludvika
Mall för pedagogisk planering för Vasaskolan utifrån Ludvika kommuns mall.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska Bild Musik Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Ludvikas historia. Vi kommer bland annat att ta reda på varför människor bosatte sig i Ludvika, skillnader i levnadssätt förr och nu och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om levnadsvillkor under olika perioder. Vi kommer även att arbeta med Ludvikas geografi.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Varför Ludvika ligger där det ligger och varför människor bosatte sig där.
 • Hur Ludvika fick sitt namn.
 • Hur bergsbruket gick till förr i Ludvika.
 • Vem Dan Andersson var.
 • Om Ludvika kommuns geografi.
 • Känna igen några av Ludvikas karakteristiska byggnader.
 • Skillnader i levnadssätt och kyrkans betydelse förr och nu.

Genom att arbeta med ovanstående uppgifter tränar du:

Begreppslig förmåga

 • Förstå innebörden av begreppen.
 • Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
 • Relatera begreppen till varandra.

 Metakognitiv förmåga

 • Värdera.
 • Reflektera.
 • Tolka.
 • Ha omdömen om.

Analysförmåga

 • Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
 • Förmåga att hantera information.
 • Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
 • Skilja mellan fakta och värderingar.

Kommunikativ förmåga

 • Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
 • Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
 • Framföra och bemöta argument.
 • Samtala.
 • Presentera.
 • Diskutera.
 • Motivera.

Procedurförmåga

 • Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
 • Jämföra: Likheter och skillnader. För- och nackdelar.
 • Beskriva orsaker och konsekvenser.
 • Föreslå lösningar.
 • Förklara och påvisa samband.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • Läsa faktatexter och prata om hur Ludvika kom till.
 • Titta på film om Ludvika kommun och bergsbruket.
 • Titta på kartan och se vilka orter som ingår i Ludvika kommun.
 • Lyssna på visor av Dan Anderson.
 • Besöka Dan Andersson museet, gruvmuseet på Ludvika Gammelgård och smedsbostaden på Hammarbacken.
 • Se på teaterpjäs om livet förr -  "Tidsresan".
 • Besöka kända platser och byggnader i Ludvika.
 • Genom att skriva och rita.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas hur du genom dina förmågor genomför ovanstående arbetsuppgifter.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan genom att muntligt, skriftligt och i bild visa vad du kan.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: