👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsfixarna

Skapad 2017-08-28 14:30 i Östervåla skola F-6 Heby
Läsförståelse. Vi jobbar med läsfixarna och använder oss av boken Den magiska kappan
Grundskola 5 Svenska
Du kommer att få träffa läsfixarna. Läsfixarna ska hjälpa dig att bli en bättre läsare. Genom att använda sig av olika strategier under läsning utvecklar du din läsförståelse. Det är läsfixarna som ska hjälpa dig att få dessa strategier.

Innehåll

Lgr-11 Del 1 Skolans värdegrund 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

 Lgr-11 Del 2 Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

Lgr-11 Del 3 Kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

   

                                                         

 

Hur undervisningen kommer att gå till 

Vad: Du kommer att få lyssna på boken Den magiska kappan

 

 

Hur: 

Under läsningens gång kommer vi att jobba med texten med hjälp av läsfixarna,

Konstnären: Att se inre bilder.

Spågumman: Spå vad som kommer att hända.

Reportern: Ställer frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

Detektiven: Reder ut svåra ord.

Cowboyen: Sammanfattar texter.

 

Varför

Se kunskapskrav

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Sammanfatta en text
 • Din delaktighet i våra diskussioner
 • ta ansvar för dina uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6