Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Gruppen, Fjärilen, Körsbärets förskola.

Skapad 2017-08-29 09:42 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Rubrik

1. Välj läroplansmål (längst ner på sidan.

2. Planerade insatser = aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen. 

Måla självporträtt

skapande samarbetsövningar

Vara med barnen och utveckla rutiner

qr koder på olika djur.

olika musik och dans till detta.

att läsa böcker som tar upp om olikheter. T.ex Viktors nya tröja, Vilda säger nej, Eddie cyklar osv

olika experiment, tex baka med och utan bakpulver, färgexperiment, lerexperiment.

3. Syfte och mål:

Syftet med det här temat  är att varje barn ska känna sig hemma i sin lilla åldersgrupp, i avdelningsgruppen och som en del av vår förskola. Vi förväntar oss en grupp barn som känner sig trygga och vet hur det fungerar på Fjärilen. 

Vi vill se att barnen är nyfikna på djur och natur.

Vi vill att barnen ska bli mer självständiga när det gäller det fria skapandet på avdelningen. 

Vi vill se barn som tar hänsyn till varnadra oberoende på sina olika bakgrunder. 

Effekter:

Vi ser att barnen har ett stort intresse för djuren i stubben samt för dinosaurieprojektet. 

Många barn klarar av att hämta och komma igång med det fria skapandet samt ansvara för materialvård.

Vi väljer böcker och har boksamtal om olika dileman och det har vi sett goda effekter på. Ex rätten till sin kropp och säga nej.

4. Metodval (Hur ska vi få syn på de förändrade lärandet/kunnandet hos barngruppen)

 

Vi väljer att:

Fotografera och filma

Ha en tydlig miljö.

Använda pedagogisk dokumentation på väggarna fär att se resultaten.

Att barnen samtalar om sitt lärande.

 

 

 

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: