Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg och konstruktion

Skapad 2017-08-29 11:58 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi ger oss in i bygg och konstruktionens värld och ser vart det för oss, just nu är stora och höga byggnader väldigt spännande. Det konstrueras och produceras många olika byggen av Magnatiles, lego, kulbanor m.m.

Innehåll

VARFÖR?

Barnen har allt mer börjat intressera sig för bygg och konstruktionslekar, det är då främst med egna byggen av magnatiles (magnetiska byggplattor), lego och våra kulbanedelar.  På avdelningen sitter det bilder på några olika byggnader med byggnadens namn och nationens flagga på, dessa bilder på byggnader involverar barnen i olika lekar. Till exempel vid en doktorlek så visar de att de trillat ner från Eiffeltornet eller Kaknästornet. Vi har många olika spår och ska testa oss fram vart vi tar vägen, men som en start har vi visat ett bildspel i form av en Powerpoint med olika kända byggnader, vart de finns, hur gamla de är och hur höga de är. Syftet med denna PP är inspiration inför projektet och att undersöka vad de vill utforska och ta reda på inom detta breda ämne. Eftersom att vi även kommer att arbeta med normer, värderingar  och samarbete kommer vi i vissa aktiviteterna utmana de i hur de kan lösa olika problem tillsammans

 

 Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring - lärobjekt

- Konstruktion 

- Fysik

- Matematik

- Utforskande

- Skapande

- Abstrakt tänkande

- Samarbete

 

HUR?

Aktiviteter

- Vi fortsätter bygga med alla våra spännande bygg- och konstruktionsmaterial

- Vi utforskar olika konstruktioner - hur ska jag bygga för att det ska hålla? hur högt kan jag bygga? vilka material går att bygga med?

- Vi skapar byggnader och konstruktioner med lera.

- Vi tittar på olika bilder på byggnader på vår projektor

- Vi skapar egna ritningar.

 

Involvering av föräldrar/vårdnandshavare

- Vi publiceras dokumentation på Unikum

-Vi sätter upp dokumentation på Revisit-tavlan i hallen

 

DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING

När?

två dagar i veckan efter vilan och raster. 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:
Hur dokumenterar vi:
Pedagoger och barn dokumenterar genom att ta bilder och filma. Vi skriver ner barnens tankar och reflektioner. Dokumentationen kommer att finnas på unikum och i hallen.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Under vår planeringstid och när tillfälle ges

 

När ska det ske?

Under planeringstid samt när tillfälle ges.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

 Micaela

 

Ansvar

Micaela är ansvarig, men planerar och genomför projekt och aktiviteter tillsammans med Marie

 

Utvärdering tillsammans med barnen:

Förslag: 'Revisit' - gå tillbaka till inläggen på lärloggar och bloggar i Unikum och titta på bilder och läs texter på/om vad ni gjort. Titta på barnens alster på väggen. Ställ öppna frågor till barnen tex om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

Vi kommer att visa videodokumentationer från aktiviteterna på projektor och även filma dessa, så blir det dokumenterad revisit med barnen. Vi tar med oss barnens tankar till samlingarna och samtalar om hur de förändras. De lärloggar om hör ihop med projektet kan komma att användas.

 

 Läroplanen - Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Kopplingar till läroplanen

 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: