Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 8 Revolutionernas århundrade

Skapad 2017-08-29 12:55 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Historia
Historiker brukar ofta kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för "revolutionernas tidsålder". Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styrs men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor. De närmaste veckorna kommer ni att få lära er om tre olika revolutioner som alla har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut. Vidare kommer ni få hur ideologierna växte fram och påverkade samhällsutvecklingen i både Sverige och i världen.

Innehåll

 

 

Konkretisering av målen

Eleverna skall kunna:

- Vad industriella revolutionen, amerikanska revolutionen och franska revolutionen var

- Orsaker och konsekvenser utifrån analysmodellen

- Vilken betydelse ovanstående har för dagens samhälle

- De olika ideologierna som växte fram under 1800-talet

- Orsaker till att de olika ideologierna växte fram och konsekvenser av dessa

- Hur man tänker källkritiskt inom historia

- Arbeta med utvecklingslinjer kopplat till migration och levnadsvillkor kopplat till nutid och framtid

 

 

Undervisning och bedömning

Veckoplanering

v. 34-35 Industriella revolutionen

v. 36 Amerikanska frihetskriget/Franska revolutionen

v. 37 Franska revolutionen

v. 38 Instuderingsuppgifter/repetition

v. 39 Skriftligt prov

v. 40-41 Ideologier, emigration, folkrörelsernas framväxt i Sverige

 v.42 Instuderingsfrågor/repetition/seminarium

 

Undervisningen kommer att bestå av:

- Genomgångar

- Arbetssätt som varierar enskilt, parvis och grupparbete

- Filmer

Arbetsområdet kommer att examineras av ett skriftligt prov vecka 39 och seminarier vecka 42.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: