👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

William Shakespeare 9B HT 2017

Skapad 2017-08-29 13:58 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering där vi arbetar med att diskutera kring landet Sydafrika och gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Grundskola 9 Engelska
William Shakespeare is the greatest poet England has ever had. Some quotations, like "to be or not to be" from one of his most famous plays Hamlet is well-known. His plays have fascinated generations and many of them have been modernised and the themes have been reused over and over again. It's time for you to read and experience some of Shakespeare's most famous stories.

Innehåll

 

Syfte

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  En

 

Konkretisering av målen

 • När du läser och lyssnar på faktatexter och filmer om William Shakespeare visar du din läs- och hörförståelse genom att du redogör för innehållet och genom att du diskuterar och / eller kommenterar innehållet.
 • När du läser och lyssnar på omskrivna och förenklade verk av Shakespeare visar du din läs- och hörförståelse genom att du redogör för innehållet och genom att du diskuterar och / eller kommenterar innehållet.
 • När du söker information om Shakespeare och väljer ut fakta från olika texter och andra medier visar du att du kan använda informationen i din egen produktion.
 • När du skriver en filmanalys och andra kreativa texter visar du att du kan formulera dig med begriplighet, sammanhang och variation.

   

   

   

 

 

Undervisning

 • Vi ser filmer och läser både informativa texter om Shakespeare och några förenklade versioner av hans verk.
 • Vi skriver en filmanalys.
 • Ni håller muntliga presentationer om teater och film, exempelvis s.k. situational focus-uppgifter.
 • Vi skriver olika kreativa texter utifrån Shakespeares verk.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som hör till temat.
 • Vi arbetar med språket i samband med skrivandet.

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och förstå engelska i olika slags texter (matris).
 • Din förmåga att höra och förstå talad engelska (matris).
 • Din förmåga att välja information från texter och andra medier i din egen produktion (kommentar).
 • Din förmåga att framföra information på engelska (kommentar).
 • Din förmåga att skriva på engelska (kommentar och arbetsmatris).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Läsa, lyssna och förstå åk 7-9

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur mycket och hur svåra texter du förstår
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur mycket och hur svåra hörförståelser du förstår
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörförståelser avsedda för din ålder.
Du förstår konkret handling i hörförståelser som är enkla och avsedda för din ålder i långsamt tempo. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det viktigaste innehållet i både kortare och lite längre hörförståelser i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet
Du förstår både helhet och detaljer i olika hörförståelser, även då tempot är lite högre och engelskan inte så tydlig.

Hur du visar din förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilka frågor du svarar på och hur du redogör
Behöver stöd för att besvara frågor. Kan besvara någon/några frågor om när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten utan att besvara frågan.
Kan besvara frågor där frågans ordval stämmer överens med textens. Kan besvara frågorna när, var, hur, vem och vad. Kopierar delar av texten i sina svar men hittar svar på frågan.
Kan besvara frågor där frågans ordval inte är samma som orden i texten. Kan besvara frågor som kräver en förklaring (varför). Kan omformulera innehåll från texten till ett korrekt svar.
Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser utifrån helhet och detaljer i texten. Kan besvara frågor som kräver att man drar slutsatser och resonerar kring textens innehåll. Kan redogöra för textens innehåll med egna ord på engelska.

En
Skriftlig förmåga filmanalys, arbetsmatris

Innehåll

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Contents
Du har följt instruktionen och din analys har en början, ett slut och en röd tråd där emellan.
Din analys är delvis utvecklad med försök till beskrivning av handling och personer. Du har klarat av att analysera filmen i viss mån.
Din analys innehåller en mer djupgående beskrivning av handlingen och personerna i filmen. Du har analyserat filmen relativt mångsidigt.
Din analys innehåller en djupgående beskrivning av handling och personer och du har analyserat på ett mångsidigt sätt. Som läsare får man bilden av att du förstått innebörden av tema och budskap.
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Du klarar ofta av att använda verben i rätt tempus (tidsform).
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Du klarar till stor del av att använda både regelbundna och oregelbundna verb i rätt tempus
Det finns endast enstaka grammatiska fel. Du hanterar både regelbundna och oregelbundna verb i stort sett felfritt.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Flyt
Fluency
Din text består till största del av kortare meningar.
Dina meningar är längre och du försöker variera meningsbyggnaden. Exempelvis använder du dig av linkers för att binda ihop en del meningar och stycken.
Dina meningar är längre och du har bra variation i meningsbyggnaden. Du använder ofta dig av linkers för att binda ihop både meningar och stycken.
Din text flyter på med fin variation i meningsbyggnaden. Varje stycke, från inledning till avslutning, länkas naturligt ihop med hjälp av lämpliga linkers.