Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel och transport

Skapad 2017-08-29 16:52 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Varifrån kommer dina kläder?
Grundskola 7 – 9 Geografi
Det här kapitlet i geografi handlar om produktion,handel och transport av alla de varor och tjänster som produceras av näringslivet och den offentliga sektorn.

Vi skall också titta på hur näringslivet skiljer sig åt mellan olika länder, främst skillnaden mellan rika och fattiga länder.

Vidare frågar vi oss varför en industri eller företag ligger där det ligger. Slutligen skall

vi titta på handel och transport av alla de varor och tjänster som vi efterfrågar.

Sist men inte minst skall vi se vilka miljökonsekvenser den globala handeln skapar.

Momentet kommer att pågå fram till vecka 37. Vi avslutar området med en debatt, samt ett mindre skriftligt test.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att läsa och göra olika uppgifter i häftet "Produktion,handel,transporter" som rena instuderingsfrågor, grupparbeten, gruppdiskussioner och geografiska analyser med olika tänkbara lösningar.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

export                                                            transnationella företag

import                                                           marknaden

globalisering                                                 tjänstesamhälle

handel                                                          näringsliv

Varor

infrastruktur

lokaliseringsfaktor

multinationella företag

Tjänster

Näringsgrenar

Arbetskraft

Offentlig sektor

Råvaror

Produktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Kopia av Kunskapskrav i Geografi

Livsmiljöer

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra /...../ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
grundläggande enkla och till viss del
goda utvecklade och relativt väl
mycket goda välutvecklade och väl
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett /...../ fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då /...../ geografiska mönster av handel och kommunikation samt för /...../ underbyggda resonemang om hur de förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
enkla enkla och till viss del underbyggda
förhållandevis komplexa
komplexa
Eleven för /..../ underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen
enkla och till viss del
utvecklande och relativt väl
välutvecklade och väl

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett /...../ fungerande sätt samt för /...../ resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
i huvudsak enkla och till viss del
relativt väl utvecklade och relativt väl
väl välutvecklade och väl
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett /...../ sätt
i huvudsak fungerande
relativt ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Eleven har /...../ kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med /...../ säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
grundläggande viss
goda relativt goda
mycket goda god

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för /...../ underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur väg in.
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: