Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2017-08-29 20:00 i Elinebergsskolan Helsingborg
Lokal pedagogisk planering i matematik år 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
I år 1 lägger vi den matematiska grunden. Fokus är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion mellan 1-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Du kommer att träna de grundläggande begreppen genom att jobba praktiskt och konkret både inom- och utomhus, leka lekar, spela appar och spela spel.  
Du kommer att träna addition och subtraktion 1-10 med hjälp av praktiskt material och "hemlisar".
Du kommer att träna på att förstå vad likhetstecknet betyder samt Större än > mindre än <.
Du kommer att träna din förmåga att lösa matematiska problem samt se mönster och samband.
Du kommer att prata matematik och träna på att tala om hur du tänker och vilken metod du väljer vid problemlösning.
Du kommer att jobba med EPA, enskilt, par, alla.


Arbetsområden:

Taluppfattning 1-10
Likhetstecknet =
Större än > mindre än <
Begreppen lika många, fler/färre, dubbelt/hälften.
Lägesord
Talhusen inom talområdet 1-10
Addition inom talområdet 1-10, "hemlisar"
Subtraktion
Ramsräkning
Sifferskrivning
Problemlösning
Ordningstal 1-10 (första, andra, tredje osv.).
Geometri
Mönster
Sortering
Klockan

Målet med undervisningen:

Att kunna arbeta matematiskt på olika sätt med tal 1-100.
Att förstå likhetstecknets betydelse.
Att förstå räknesätten additions och subtraktions egenskaper. 
Att kunna de grundläggande geometriska formerna.
Att används sig av presenterade strategier och även försöka hitta egna strategier för enkel problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Taluppfattning HT åk 1 (muntlig).

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Ny nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Talraden: Efter
Alla nivåer
Talraden: Före
Alla nivåer
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
(Prövas inte på högre nivå)
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Namnge tal
Alla nivåer
Fler
Alla nivåer
Färre
Alla nivåer
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Hälften
Alla nivåer
Dubbelt
Högre nivå
(Prövas inte på lägre nivå)
(Prövas inte på mellannivå)
Ny aspekt

Ma
Taluppfattning VT år 1 (muntligt och skriftligt)

Taluppfattning

 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3   Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
L
M
H
Talraden - räkna från 1
Räknar till 50 (Fråga M1)
Räknar till 100 (Fråga M1)
Testas ej
Talraden - börja räkna mitt i
Området 8-20 (Fråga M2)
Området 25-40 (Fråga M2)
Området 190-220 (Fråga M2)
Talraden - räkna nedåt
Räkna nedåt från 10 (Fråga M3)
Räkna nedåt från 15 (Fråga M3 samt S2b)
Räkna nedåt området 99-0 (Fråga M3)
Antal
Området 1-6 (Fråga S1, minst 2 av 3 samt S3, minst 3 av 4)
Testas ej
Testas ej
Talraden - efter
Området 1-11 (Fråga M4 samt S2, minst 3 av 4)
Området 20-100 (Fråga M4 samt S1, minst 2 av 3 efter)
Området 101-220 (Fråga M4 samt S1, minst 2 av 3 efter)
Talraden - före
Området 5-11 (Fråga M5)
Området 20-100 (Fråga M5 samt S1, minst 2 av 3 före)
Området 101-310 (Fråga M5 samt S1, minst 4 av 6 före)
Storleksordna tal
Området 1-9 (Fråga S4, ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Området 1-31 (Fråga S5, ett misstag godkänt, godkänt även om störst först)
Området 1-250 (Fråga S4, ett misstag godkänt, godkänt även om störst är först)
Talraden - hopp
10-hopp uppåt på jämna tiotal, området 10-50 (Fråga M6)
10-hopp uppåt på jämna tiotal, området 0-100 (Fråga M6) 2-hopp uppåt inom området 0-20 (Fråga S2a)
10-hopp uppåt oavsett första tal, området 0-100 (Fråga M6) 3-hopp uppåt inom området 0-20 (Fråga S2a) 2-hopp nedåt inom området 0-40 (Fråga S2b)
Tallinjen
Testas ej
Området 0-20, en markering för varje heltal (Fråga S3, minst 4 av 5)
Området 0-50, ej markering för varje heltal (Fråga S3, minst 6 av 8)
Antalskonstans
Samma antal när föremål sprids ut (Fråga M7)
Testas ej
Testas ej
Subitisering
Kan uppfatta 5-6 prickar på en tärning utan att pekräkna (Fråga M8)
Kan uppskatta antal föremål i området 9-13 när en ser dem under 2 sekunder (Fråga M8)
Kan uppskatta antal föremål i området 15-20 när en ser dem under 2 sekunder (Fråga M8)

Beräkningar

 • Ma   3   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3   Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3   Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
L
M
H
Minskning
Kan minska ett steg inom området 1-9 (Fråga M9)
Kan minska ett steg inom området 10-15 (Fråga M9)
Kan skapa en räknehändelse för subtraktion inom området 11-19. Kan beskriva hur man beräknar en subtraktion inom området 11-19. (Fråga M9)
Fler / färre
Området 6-10 (Fråga M10)
Området 11-20 (Fråga M10)
Området 11-20, med tiotalsövergång (Fråga M10)
Uppdelning av tal
Området 1-5 - kan dela på flera sätt (Fråga M11 samt S5, minst 2 av 3)
Området 5-10 - kan dela upp tal samt avgöra hur många som saknas när några göms (Fråga M11 samt S4, minst 2 av 3)
Området 11-20 - kan avgöra hur många som saknas när några göms, inklusive tiotalsövergång (Fråga M11)
Hälften / dubbelt
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppet hälften. (Fråga M12)
Området 6-10, dela i två lika stora delar. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt. (Fråga M12)
Området 1-100. Kan hantera begreppen hälften och dubbelt. (Fråga M12)
Beräkna
Addition inom området 0-7 (Fråga S6, minst 2 av 3)
Addition och subtraktion inom området 0-10 (Fråga S6 och S7, minst 3 av 4 på respektive fråga)
Multiplikation inom tabellerna 1, 2, 3 (Fråga S7, minst 3 av 4)
Likhetstecknet
Testas ej
Addition inom området 0-10, summan både först och sist, lucka på någon av termerna (Fråga S8, minst 3 av 4)
Addition och subtraktion inom området 0-10, summa/differens både först och sist, lucka på någon av termerna (Fråga S5 och 6, minst 3 av 4 på respektive fråga)

Problemlösning

 • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3   Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
L
M
H
Problemlösning
Testas ej
Testas ej
HItta rätt i prislista och addera två varor inom området 0-100, dela lika. (Fråga S8 och S9, korrekta svar och minst en korrekt redovisad lösning)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: