👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht17 - PP - Matematik åk 5 Del 1

Skapad 2017-08-29 20:20 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Matematiken har en historia som sträcker sig tusentals år och det matematiska språket talas av hela världen. I din vardag möter du matematik överallt och i den här första delen av matematiken i åk 5 kommer vi att titta på "Tid och räknesätt" och "Bråk och decimaltal".

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din 

problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

resonemangsförmåga

 • beskriver hur jag löser matematiska problem
 • förklarar varför resultatet är rimligt med hjälp av fakta
 • ger förslag på olika sätt att lösa problem
 • ställer matematiska frågor
 • diskuterar matematik 

begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp 
 • beskriver begreppen på olika sätt
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop

metodförmåga

 • väljer och använder rätt metod i beräkningar och uppgifter

kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

 

Arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med två områden i matematik, "Tid och räknesätt" och "Bråk och decimaltal".

Du kommer att få öva dig i att:

 • uppskatta, jämföra och mäta tider i dygn, timmar, minuter och sekunder
 • välja tidsenheter, göra enhetsbyten och beräkningar i dygn, timmar, minuter och sekunder men även år och datumskrivning
 • utföra multiplikationer med stora tal
 • göra överslag och använda miniräknare samt hantera stora tal både med och utan miniräknare
 • använda strategier vid problemlösning

 

 • jämföra och storleksordna bråk
 • använda samband bråk-decimal-procent
 • förkorta och förlänga bråk
 • arbeta med positionssystemet för tal i decimalform med tiondel, hundradel och tusendel
 • multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • dividera med stora tal
 • arbeta med matematiska begrepp

 

Centrala begrepp 

timmar, minuter, sekunder, h, min, s, dygn, analog klocka, digital klocka, kvartal, överslag, avrunda, decimaltal, fjärdedel, tredjedel, andel, bråkform, blandad form, decimalform, täljare, nämnare, kvot, bråkstreck, förlänga bråk, förkorta bråk, decimaltecken, heltal, ental, tiotal, hundratal, tusental, tiondel, hundradel, tusendel

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt med de olika delarna. Vi kommer bland annat ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner
 • arbetspass med begreppsövningar

Till din hjälp får du ett arbetsschema där det tydligt står vad du behöver arbeta med varje vecka samt vilka extra övningar du kan använda dig av vid behov. Där står också vilka centrala matematiska begrepp du ska kunna.

Du kommer även att få göra en diagnos v. 40 och v. 47 som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp och metoder eller om du behöver extra utmaningar.

Detta kommer att bedömas...

Under v. 50  kommer du genom ett skriftligt prov få möjlighet att visa följande matematiska förmågor:

problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp 
 • beskriver begreppen på olika sätt
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop

metodförmåga

 • väljer och använder rätt metod i beräkningar och uppgifter

kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Ht17 - pp - Matematik åk 5 Del 1

--------->
--------->
--------->
--------->
Lösa problem
Kan lösa problem genom att välja strategier och metoder. (Problemlösningsuppgifter fanns bara i Del 2.)
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan lösa problemlösningsuppgifterna från Del 2.
Jag påbörjar och lyckas lösa delar, eller någon, av problemlösningsuppgifterna från Del 2. Jag förstår frågan i en textuppgift och använder strategier och metoder som hjälper mig att lösa delar av problemet.
Jag kan lösa problemlösningsuppgifter från Del 2 på provet. Jag förstår frågan i en textuppgift och använder strategier och metoder som hjälper mig att lösa problemet så att det blir rätt. Mina metoder är inte alltid de effektivaste, jag använder t.ex. addition istället för multiplikation.
Jag kan lösa problemlösningsuppgifter från Del 2 på provet. Jag förstår frågan i en textuppgift och använder effektiva strategier och metoder när jag löser ett problem.
Redogöra för tillvägagångssätt
Redogör för tillvägagångssätt och använder matematiska uttrycksformer. (Uträkningar till problemlösningsuppgifterna i Del 2.)
 • Ma  A 6
Jag visar inte hur jag har löst uppgifterna utan skriver bara svar.
Jag visar en del av mina uträkningar när jag löser problem och ibland kan det hända att jag bara skriver svar.
Jag visar mina uträkningar när jag löser problem. Jag använder mig av bilder, figurer, symboler eller andra matematiska uttrycksformer.
Jag visar tydliga och strukturerade uträkningar när jag löser problem. Mina lösningar är enkla att förstå och visar alla steg jag har räknat.
Matematiska begrepp
Kan olika begrepp och växlar mellan olika uttrycksformer. Del1 * välja enhet, * göra enhetsbyten, * storleksordna bråk, * jämföra bråk, * förkorta bråk, * förlänga bråk, * avrunda
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har grundläggande kunskaper om att * välja enhet, * göra enhetsbyten, * storleksordna bråk, * jämföra bråk, * förkorta bråk, * förlänga bråk och * avrunda.
Jag har grundläggande kunskaper om att * välja enhet, * göra enhetsbyten, * storleksordna bråk, * jämföra bråk, * förkorta bråk, * förlänga bråk och * avrunda. Jag visar det när jag med viss säkerhet gör ovanstående uppgifter i Del 1.
Jag har goda kunskaper om att * välja enhet, * göra enhetsbyten, * storleksordna bråk, * jämföra bråk, * förkorta bråk, * förlänga bråk och * avrunda. Jag visar det när jag med säkerhet gör ovanstående uppgifter i Del 1.
Jag har mycket goda kunskaper om att * välja enhet, * göra enhetsbyten, * storleksordna bråk, * jämföra bråk, * förkorta bråk, * förlänga bråk och * avrunda. Jag visar det när jag med stor säkerhet gör ovanstående uppgifter i Del 1.
Välja och använda matematiska metoder
Väljer och använder matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Del 1 * tidsberäkningar * multiplikation med stora tal * beräkna med överslag * multiplikation och division med 10, 100 och 1000 * beräkningar med decimaltal
 • Ma  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter från Del 1.
Jag väljer och använder matematiska metoder för att * göra tidsberäkningar, * utföra multiplikationer med stora tal, * beräkna med överslag, * utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000 och * göra beräkningar med decimaltal. Mina beräkningar kan innehålla fel men jag får oftast fram ett svar som ligger i närheten av det rätta svaret.
Jag väljer och använder matematiska metoder för att * göra tidsberäkningar, * utföra multiplikationer med stora tal, * beräkna med överslag, * utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000 och * göra beräkningar med decimaltal. Jag kan för det mesta utföra enkla beräkningar på rätt sätt.
Jag väljer och använder matematiska metoder för att * göra tidsberäkningar, * utföra multiplikationer med stora tal, * beräkna med överslag, * utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000 och * göra beräkningar med decimaltal. Jag är säker när jag utför enkla beräkningar och löser rutinuppgifter.