Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i BKS VT 2018

Skapad 2017-08-30 09:50 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 9 Modersmål
Läsa, lyssna, samtala och diskutera, berätta, återberätta, hålla föredrag, resonera och argumentera. I denna planering arbetar vi med läsuppgifter som kan användas i alla årskurser. För de äldre eleverna kan innehållet lätt kombineras med skriftliga uppgifter. Innehållet är en kombination av tema "Natur" (vatten, växter, djur, människor, miljö) och träning i analys av information från olika typer av texter.

Innehåll

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

Du ska utveckla din förmåga att läsa texter
Du ska utveckla din läsförståelse
Du ska utveckla din förmåga att tolka och prata om budskap i texter
Du ska utveckla din förmåga att samtala, diskutera och argumentera
Du ska utveckla din förmåga att ställa frågor och framföra dina egna åsikter
Du ska utveckla din förmåga att berätta muntligt
Du ska utveckla din förmåga att anpassa dina muntliga redogörelser efter syfte, mottagare och sammanhang
Du ska utveckla din förmåga att använda vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp när du skriver
Du ska utveckla din förmåga att strukturera innehållet i dina texter
Du ska utveckla din förmåga att beskriva och resonera om kunskapsområde som har anknytning till ditt modersmål
Du ska utveckla din förmåga att jämföra dina egna erfarenheter i förhållanden i Sverige och dra slutsatser om vad dessa kan bero på och vad de kan leda till
 

 

Undervisning och arbetsmetoder

I undervisningen kommer vi att

      * introducera begreppen: vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk

      * diskutera de viktigaste särdragen

      * hjälpa att förstå hur begrepp och ord hör ihop

      * visa hur man tränar att använda dessa ord och begrepp vid olika tillfällen

      * visa hur man söker efter och samla ihop information

      * visa hur man sorterar och granskar information

      * visa skillnad mellan fakta och åsikter

      * hjälpa att utveckla källkritiskt resonemang

      * träna förmågor, motivera, skapa nyfikenhet, engagemang

I undervisningen använder vi olika arbetsmetoder

    * VÖL - diagram ( vet, önskar veta, har lärt sig) 

    * tankekarta tekniken

    * kritisk läsning

    * användning av flera sinnen (syn, känsel, lukt, smak, vidgar upplevelser av orden och är ett stöd för förståelsen)

    * bilder är ett stöd för förståelser av språket och leder till kreativ språklig produktion

    * drama, kroppspråket fungerar som en brygga till talet

    * frågor: öppna frågor, konrollerande frågor, reflekterande frågor (varför...?, hur...?), handledande frågor ( vad tycker du är viktigt i texten... ?),

     utforskande frågor (varför tycker du att man ska sluta med kärnkraften...?), problembaserade frågor ( varför flyter järnbåtar?)

 

 

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Du är godkänd när du kan visa...

     * att du läser olika texter med flyt
     * att du väljer och använder lässtrategier för att förstå texters innehåll
     * att du kommenterar centrala delar i texter
     * att du samtalar om texters innehåll
     * att du för resonemang om texters budskap
     * att du utrycker dig i tal och skrift med språklig variation
     * att du använder ämnesrelaterade ord och begrepp i tal och skrift 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: