👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckla vår samsyn i arbetslaget – kring struktur och pedagogiskt ledarskap.

Skapad 2017-08-30 13:17 i Östanvindens förskola Östraby Hörby
Förskola
Syfte med detta utvecklingsområde är att vi behöver arbeta fram rutiner och riktlinjer för vad som ska beskriva Östanvindens organisationskultur och vi vill inte arbeta utifrån ett ”så här har vi alltid gjort” tänk. Det pedagogiska ledarskapet behöver förtydligas för att en möjlig utveckling ska ske och barnens förhållningssätt och bemötande mot varandra är vårt ansvar som pedagoger att visa rätt färdriktning samt föregå med gott exempel.

Innehåll

Vårt kommande utvecklingsområde kommer att handla om att Utveckla vår samsyn i arbetslaget – kring struktur och pedagogiskt ledarskap, eftersom halva personalstyrkan är relativt ny.

De Läroplansmål vi kopplar till arbetet är:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (s.5)

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (s.4)

Vår förväntade utveckling är att vi har fått en bättre samsyn och ett gemensamt förhållningssätt vad gäller bemötande, rutiner och pedagogiskt ledarskap. Vi kan inte tycka lika kring alla frågeställningar men det är viktigt att lyfta våra olikheter och att komma överens om vad som ska gälla för Östanvinden. Vårt mål är även att samtliga tar ansvar för det som är överenskommet och att man verkligen följer det som är gemensamma beslut i arbetslaget.