Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3

Skapad 2017-08-30 15:47 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska
Det är viktigt att kunna läsa och skriva. Det är också viktigt att förstå det man läser och skriver. Vi ska träna detta på olika sätt. Vi arbetar tillsammans och lär varandra.

Innehåll

Till dig som elev:

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla din läsning och ditt skrivande.

 • Du kommer att få lyssna på högläsning.
 • Du kommer att få läsa läsläxa varje vecka.
 • Du kommer att få olika sorters skrivuppgifter.
 • Du kommer att få skriva både på dator och för hand.

 

 Mål

Att kunna läsa en bok.
Att kunna återberätta något ur boken.
Att kunna skriva en berättelse med röd tråd.
Att kunna göra bilder som hör till texten.
Att kunna skriva en mening med stor bokstav och punkt.
Arbetssätt

Vi arbetar med språket på olika sätt.

 • Högläsning
 • Läsförståelse
 • Träna på att forma bokstäver
 • Skriva berättelser på datorn och för hand
 • Skriva faktatexter på datorn och för hand

 

 Redovisningsform

 • Du läser högt för en vuxen både i skolan och hemma.
 • Du skriver berättelser.
 • Du skriver faktatexter.
 • Du arbetar med olika former av språkförståelse.

Bedömning

Hur långt du har kommit i din läsutveckling. Läser du med flyt? Förstår du innehållet?

Hur du skriver berättelser med röd tråd.

Hur du använder stor bokstav och punkt i dina texter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Svenska åk 1-3

Läsutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter,
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning,
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin,
urskiljer ord i meningar,
läser enkla meningar med flyt,
utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord,
läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin,
stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang,
korrigerarar sig själv vid behov,
prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning,
läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov,
läser elevnära faktatexter texter och återger innehållet muntligt,
visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa och
visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor, och
läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt,
visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Skrivutveckling åk1-3

A
B
C
Eleven har skrivriktningen klar för sig,
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra,
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler,
prövar att skriva för att kommunicera,
skriver text för att kommunicera,
skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning,
utforskar skrivandet genom att använda versaler och /eller gemener,
använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt,
skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår,
gör ofta mellanrum mellan orden,
gör mellanrum mellan orden,
söker och hämtar information från någon anvisad källa,
kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver och
kan stava några för eleven vanligt förekommande ord och
kan stava många för eleven vanliga ord och
bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och interpunktion mer än sporadiskt.
visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Tala, lyssna och samtala åk 1-3

A
B
C
Eleven kan berätta om något den varit med om.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till.
Eleven kan prata med andra om saker den känner till och ställer frågor, ger kommentarer och säger vad den tycker.
Eleven kan med hjälp av bilder berätta en historia.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den till hela klassen.
Eleven kan berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Eleven lyssnar, kommer ihåg och genomför en instruktion/uppgift när läraren ger den bara till eleven.
Eleven kan ge muntliga instruktioner till en kamrat, exempelvis förklara en lek.
Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Eleven lyssnar utan att avbryta när kamrater berättar.

Informationssökning och källkritik

A
B
C
Eleven vet att det är skillnad på skönlitteratur och faktatexter.
Eleven kan söka information från böcker, tidskrifter och webbsidor för barn som någon visar för eleven.
Eleven kan söka information från en källa som någon visar och skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Eleven förstår alfabetisk ordning och kan sortera efter första bokstaven i ord, ex: apa, bil, citron
Eleven kan sortera ord i alfabetisk ordning efter andra och tredje bokstaven.
Eleven kan använda viktiga ord som hör ihop med den skriver om. Eleven skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Eleven kan använda bilder för att göra det den vill berätta med sina texter tydligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: