👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resan - ett skrivprojekt i åk 4

Skapad 2017-08-30 19:15 i Furuhällsskolan Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9 Musik NO (år 1-3) Svenska Teknik Bild Engelska Geografi Idrott och hälsa Matematik Slöjd SO (år 1-3)
Vi ska ut på en spännande resa med båt men det slutar med att vi blir strandsatta på en öde ö. I det här arbetet kommer du att få träna dig på att skriva olika textgenrer, delta i diskussioner samt framställa bilder med olika tekniker.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att eleverna ska få bredda sina kunskaper om olika textgenrer, samt att utveckla sin förmåga att bearbeta texter. Undervisningen syftar till att eleverna ska träna på att uttrycka och värdera sina ståndpunkter, samt utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska träna sig på kartkunskap och att framställa bilder som anknyter till en text. 

Det här ska du lära dig.

Under arbetets gång kommer du få träna på att ge och ta respons, samt att utveckla dina texter.

Du kommer att få lära dig texttypiska drag för följande textgenrer:

*vykort

*brev

*dikt

*tidningsartikel

*faktatext

*dagbokstext

*recept

Du får lära dig några vanliga karttecken samt hur man ritar i skala.

Du kommer att få lära dig olika tekniker vid bildframställning. 

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då vi går vidare i berättelsen samt går igenom olika typer av textgenrer. Vissa textuppgifter kommer du att skriva för hand och andra kommer du att skriva på din iPad. Du kommer att få delta i diskussioner och värderingsövningar. Du kommer att framställa bilder med hjälp av olika tekniker, som knyter an till dina texter. Du kommer att få en responskompis som du ger respons till och får respons från.  

Slutligen kommer vi att samla ihop allt du producerat i en bok som du kommer att få redovisa muntligt för en liten grupp. 

 

Så här kommer jag att göra för att bedöma dig.

Jag kommer att läsa dina texter för att bedöma hur du disponerar texten, hur du använder de vanligaste stavningsreglerna, samt hur du använder skiljetecken.

Jag kommer att bedöma hur du anpassar dina texter efter olika textgenrer och deras texttypiska drag. 

Jag kommer att lyssna på hur du deltar i diskussioner, hur du uttrycker dina åsikter och delar med dig av dina tankar.

Jag och Marianne kommer att bedöma hur du anknyter dina bilder efter texten du skriver.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6