Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten 2019-2020

Skapad 2017-08-30 19:52 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola 2 Svenska
Läromedel i svenska ABC-klubben följer eleverna från år 1 till år 3. Läromedlet består av en skönlitterär text och en arbetsbok. Diamantjakten är en del av svenskundervisningen i år två och saker vi lär oss när vi arbetar med den ska vi använda oss av i andra moment på svensklektionerna.

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

Läsa

Eleven bör i slutet av åk. 2 kunna:

 • Läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser
 • Använda ljudning och ortografisk helordsläsning
 • Läsa en hel bok med enkla texter på egen hand
 • Rätta sig själv vid läsning
 • Automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt
 • Stanna upp samtala, återberätta besvara och ställa frågor om det lästa för att förstå
 • Börja använda olika läsförståelse strategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
 • Läsa mellan raderna – göra inferenser
 • Uppfatta den ”röda tråden” i en berättelse
 • Koppla det lästa till egna erfarenheter och tidigare kunskap

Skriva

Eleven bör i slutet av åk. 2 kunna:

 • Få fram budskap med hjälp av skriven text
 • Skriva text med enkel handling för hand eller på Ipad
 • Skriva text läsligt för sig själv och andra
 • Skriva enkel text med ett visst flyt
 • Stava vanligt förekommande ord med allt större säkerhet
 • Göra mellanrum mellan orden
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt och ibland använda andra skiljetecken
 • Använda berättelsekartor för att planera sitt skrivande
 •  använda Ipad för att skriva och bearbeta sina texter
 • Visa intresse för att förbättra sin text 

Tala

Eleven bör i slutet av åk. 2 kunna:

 • Berätta i grupp och lyssna på andra
 • Återberätta så att andra förstår vad de menar
 • Berätta sammanhängande så poängen blir tydlig
 • Anpassa berättande till olika situationer och vilka som lyssnar
 • Beskriva olika saker så att andra förstår
 • Förklara så att andra förstår vad de menar
 • Ge och ta muntliga instruktioner
 • Tala om vad de tycker, tänker och lyssna på andras åsikter

 

Hur ska vi nå målet?

 • Arbeta med och läsa i läseboken Diamantjakten. 

Hur kan du visa att du nått målet?

Att du:

 • deltar aktivt i diskussioner
 • lyssnar, svarar och ställer frågor
 • tar ansvar för ditt egna arbete
 • ber om hjälp vid behov

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa och förstå texter
 • Skriva för hand och på Ipad
 • Att utrycka dig i text
 • berätta muntligt inför andra

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: