Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8. Bok/film, Ondskan

Skapad 2017-08-31 13:13 i Vallåsskolan Halmstad
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att kunna välja mellan att läsa originalversionen eller en lite mer lättläst variant. Du kommer du att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. När vi läst ut boken kommer vi gemensamt titta på filmen, där du kommer att få skriva en uppsats om likheter och skillnader mellan bok och film.
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer under några veckor få läsa boken ”Ondskan”, (originalversionen) skriven av Jan Guillou. Det finns möjlighet att lyssna på boken för den som har behov av det/ läsa en lättläst version. Inför och under arbetet kommer du att få genomgångar och möjlighet att träna på hur du urskiljer tema, motiv och budskap i en text samt hur man källhänvisning och citerar I. arbetet med boken tränar du läsförståelsen/analysförmågan med hjälp av frågor som är: på, mellan och bortom raderna. Vid några tillfällen kommer du också få möjlighet att diskutera det du läser samt träna på att leda ett samtal. När vi läst ut boken tittar vi gemensamt på filmen. Därefter skriver du ett författarporträtt samt en reflektion kring med bl.a. likheter och skillnader mellan bok och film.

Innehåll

 

     Syfte

 • Syftet med detta arbete är att du ska få möjlighet att läsa, analysera och diskutera en skönlitterär roman och de olika teman som finns i den.
 • I arbetet med romanen ska du också få möjlighet att  utveckla din förmåga att formulera dig i såväl  tal som skrift.
 • Du  ska även få möjlighet att utveckla språkliga strukturer och normer.
 • Utveckla förmågan att söka information från olika källor
 • Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator
 • Språkets struktur med stavningsregeler, skiljetecken
 • Ordböcker och andra för stavning och ordförståelse
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar från olika tider från Sverige som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar
 • En skönlitterärt betydelsefull ungdoms- och vuxenförfattare från Sverige.
 • Ord och begrepps som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Informationssökning på internet
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar tillförlitligheten

 

     Arbetsgång/undervisning

 • Genomgång och övningar inför läsning: Lässtrategier, på mellan och bortom raderna, Tema, motiv, budskap
 • Inledningsvis får du ta del av en Power- Pointpresentation om Jan Guillou.
 • Lyssna: Inledningsvis kommer du att få lyssna på lärarens högläsning.
 • Läsa: Du kommer att få läsa originalversionen av Jan Guillous Ondskan, det finns möjlighet att lyssna på boken för den som har tillgång till Legimus. Om du inte hinner läsa klart under lektionstid så tänk på att läsa klart hemma/ i studion. Det går också bra att få texten uppläst av någon.
 • Analysera/skriva:  I samband med läsningen/efter läsning ska du reflektera kring textens innehåll, dels sådant som du kan hitta i texten och även frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser och bortom raderna. Här kommer du även få visa din förmåga att föra fram egna tankar/erfarenheter och koppla dem till texten (tema, budskap) och omvärlden.Dina reflektioner skriver du ner i Office och lämnar in till efter varje lästillfälle. Tänka på att utveckla dina svar så utförligt som möjligt.
 • Diskussion och leda samtal: Efter den enskilda reflektionsuppgiften får du möjlighet att diskutera det du läst tillsammans med några kamrater. Du kommer också vid ett tillfälle träna på att leda, följa upp och sammanfatta diskussionen. Till detta diskussionstillfälle kommer du att få hjälpfrågor för att leda diskussionen.
 • Film: när vi läst ut boken kommer du att få se filmen Ondskan.
 • Skriva ett författarporträtt /reflektionsuppgift: Du skriver  i Office om boken och filmen

 

 

 • Tidsplanering (preliminär)

 • v. 36-43
 • Större delen av arbetet gör vi i skolan, läsning och arbete med frågor. Det är viktigt att du är förberedd till fredagens lektion eftersom du ska diskutera det du läst med några klasskamrater. På fredagens lektion lämnar du även in dina svar till din lärare via Office.
 • tisdagar: genomgång, ev. övning,läsning
 • onsdagar: läsning, besvara frågor med kopplingar till texten
 • fredagar: diskussion och inlämning av enskilda svar.
 • Vecka 36-37: Genomgång av arbetsområde, presentation av författare, lyssna till läsning
 •                 
 • Uppgift 1:  Läst fram till s 81
 • Uppgift 2 Läst fram till s.146 och diskussion fredag
 • Uppgift 3: : Läs fram till s.219 och diskussion fredag
 • Uppgift 4; Läs fram till s.283 (slutet av boken)och diskussion fredag
 • Vecka 41-42; Titta på filmen tisdag 3/10 och onsdag 4/10, fredag 6/10:  
 • Vecka 42-43  Vi skriver författarporträtt och reflektion kring bok och film.

 

 

 • Bedömning

 • Skriftliga inlämningsuppgifter, 4 stycken: Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa mellan och bortom raderna/analysera och dra egna slutsatser med hjälp av egna erfarenheter och texten du läst.
 • Skriftliga reflektionsuppgift: Din förmåga att utveckla egna tankar och erfarenheter kring de olika teman som berörs samt dra slutsatser och jämföra med liknande situationer i omvärlden. Din förmåga att använda dig av skrivreglerna kommer också bedömas i denna uppgift.
 • Muntligt/Diskussion: Din förmåga hur väl du deltar i de muntliga diskussionsmomenten i mindre grupper kommer också att ligga till grund för bedömningen av arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • Del 2

 • Uppgifter till Ondskan

 • Del 2 till fredag 22/9

 • Uppgifter

 • Del 1 och 2 Ondskan

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: