Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Peek Of the Week - POW

Skapad 2017-08-31 18:28 i Furulunds skola Partille
POW är ett tematiskt ämnesområde som består i att eleverna under veckan får 3 ledtrådar till "veckans POW". Sedan avslöjas ämnet och eleverna får under en lektion en presentation av ämnet, samt skriva en kortare faktatext om ämnet i sin POW-bok.
Grundskola 4 – 6 Bild Biologi Geografi Svenska Fysik Kemi Samhällskunskap Historia Religionskunskap Teknik Svenska som andraspråk
Varje vecka får eleverna 3 ledtrådar till veckans Peek Of the Week - POW. På veckans POW-lektion presenteras ämnet och efter presentationen skriver eleverna egna faktatexter om ämnet. Varje veckas POW sätts sedan upp på världskartan.

Innehåll

Utförande:

 • Eleverna lyssnar och deltar i föreläsning om personer, platser, djur, saker och händelser.
 • Eleverna kopplar det de lär till en eller flera geografiska platser på världskartan, samt eventuellt till tidigare POW:s.  
 • Eleverna lär sig om världens geografi. 
 • Eleverna vinner nya kunskaper och lär sig se hur saker och ting hänger ihop.  
 • Eleverna tränar på att föra enkla anteckningar, söka fakta på internet, skriva faktatexter och bearbeta text.  
 • Eleverna lär sig att "kunskap är coolt!"  

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
  Gr lgr11
 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Fy Re Sv Sh Bi Tk Bl Ke Ge SvA
Peek Of the Week

Förmågor

På god väg
Säker
Analysera
Kan beskriva, förklara och göra enkla jämförelser. * Kan återge fakta och göra enkla jämförelser.
Kommunicera
Kan förklara, resonera och uttrycka en egen åsikt. * Deltar i samtal och ställer frågor.
Begrepp
Förstår och använder olika begrepp. *I samtal och text.
Hantera information/procedurer
Kunna söka, sortera och kritiskt granska information. Kunna skilja på fakta och åsikt. *Skriva en faktatext utifrån korrekt fakta.
Metakognition
Kunna förutse problem som kan uppstå, ompröva tidigare beslut och bedöma alternativ. *Bearbeta sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: