Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet - Kojan läsåret 17/18

Skapad 2017-09-01 07:36 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet under ht 17.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vårat mål med verksamheten är att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna trygghet och delaktighet i förskolans miljö och rutiner. 

Aktivitet:

 1. Innan terminen startade hade vi ett introduktions möte.
 2. Vid uppstart och inskolning har vi detta läsår valt att ha en föräldraaktiv inskolning under tre dagar.
 3. Vårdnadshavarna har fotograferat sina entréer med och utan barnen. Dessa bilder sitter/ska sättas upp på avdelningen.
 4. I den blå hallen sitter bilder på oss alla.
 5. Vi har i mesta möjliga mån utformat miljön efter barnens intressen.
 6. Vi spelar ofta lugn musik på avdelningen.
 7. I taket hänger vi upp diverse föremål.
 8. Vi bemöter barn och vårdnadshavare med värme, nyfikenhet och respekt.
 9. Vi arbetar nära barnen.
 10. Under hösten kommer vi ha ett möte för samtliga vårdnadshavare.
 11. Trygghetspromenad/trygghetskurragömma.
 12. Samlingen

När? Var? Hur? Varför?

 1. Under introduktionsmötet gav vi vårdnadshavarna diverse information, bland annat ang. vilka rutiner vi har vid öppning/stängning på förskolan Logården. Vi presenterade oss själva (personals som vårdnadshavare) samt lät barnen undersöka miljön.  
 2. Den föräldraaktiva inskolningen valdes då vi vill att vårdnadshavarna ska ges möjlighet att få en ordentlig insyn i verksamheten.
 3. Bilder på barnens hus finns på avdelningen då vi vill att en del av barnens hemmiljö ska finnas återgiven på förskolan.
 4. Bilderna i hallen (på oss alla) sitter där för att skapa tillhörighet och gemenskap. Det är Vi som gör Kojan till vad det är och vad det blir.
 5. Miljön på avdelningen är utformad så att det finns bilder och leksaker framme efter de intressen som barnen har. Miljön är tillgänglig, inbjudande och inspirerande.
 6. Ang. musiken spelas den mer eller mindre under hela dagen. Mesta dels på morgon och efter vilan detta för att skapa harmoni och lugn hos oss alla.
 7. Föremålen i taket har vi hängt uppför att skapa en ombonad, välkomnande och ljuddämpande atmosfär/miljö.
 8. Vi bemöter barn och vårdnadshavare med respekt vid varje möte och vid de samtal vi för om barnen i arbetslaget. Dessa samtal hålls i syfte att uppdatera oss om barnens lärande, utveckling och trivsel. Arbetslaget består i den personal som arbetar på Kojan.
 9. Vi arbetar nära barnen vilket innebär att vi befinner oss både fysiskt och psykiskt på barnens nivå. Vi finns där för barnet/barnen i alla känslor.
 10. Mötet för vårdnadshavarna hålls för att ge information om verksamheten.
 11. Senare under terminen kommer vi att leka kurragömma och använda oss av våra digitala läromedel.
 12. Under samlingen ses och bekräftas barnen vare sig de är närvarande på Kojan eller hemma. Även de vuxna i gruppen har en bild då vi anser att alla i gruppen är lika viktiga.

Resultat - hur blev det?

Vi vet att flertalet av våra barn och vårdnadshavare är trygga och nöjda med verksamheten. Detta vet vi genom de samtal vi genomfört under vårterminen. Många vårdnadshavare har även uttryckt sin uppskattning vid andra tillfällen så som hämtning/lämning samt kommentarer på UNIKUM.  

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi följde vår planering samt höll en "enad front". Vi hade även en god kommunikation mellan oss i personalgruppen samt låg frånvaro i personalgruppen. Vi har även haft god kommunikation med vårdnadshavarna för att tydligt visa att vi finns tillgängliga.

Till nästa läsår ska vi tänka på att eventuellt hålla ett inskolingssamtal med respektive vårdnadshavare.

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: