Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskoleträdgård bullerbyn

Skapad 2017-09-01 09:47 i Kullegårdens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Förskoleträdgårdens möjligheter som pedagogisk miljö och undervisning i förskolan.

Innehåll

 

Var är vi?

Inspirationsdag på ulriksdals slottsträdgård!

Vi startar dagen med att gå igenom vårt arbete med skolträdgården och planeringen där, var är vi nu och hur långt kom vi i det vi tänkte innan vi började.

Klockan 10 går vi på visning av trädgården med Bosse Rappne.

Tankar vi tar med oss från dagen:

Vi är på rätt väg! Bosse inspirerar stort och i samtalen förstår vi att vi har väldigt lika tankar om vad som är viktigt. Bosses kusin var med på visningen och med bakgrund som förskolechef och utbildare på universitetet gav hon värdefull feedback på våra tankar om det pedagogiska arbetet med trädgård och barn. Vi fick mycket beröm av Bosse och hans kusin kring hur vi arbetar med barnen utifrån ett hållbarhetsperspektiv och de var  lika inspirerade av oss som vi av dem.

Områden vi pratat med Bosse om:

Vikten av att starta från grunden och vara medveten om hur viktigt vårt arbete är då vi lägger grunden för nästa generation. Vi skapar möjlighet för barnen att kunna ta hand om vårt gemensamma livsrum och skapa ett hållbart sammhälle på riktigt! Bosse säger "får barnen med sig kunskap och förståelse när de är små påverkar det deras senare val i livet vad gäller tex val av bil, boende och konsumtion".

Vi behöver barn som bibehåller sin nyfikenhet och kreativitet för att kunna fungera i en föränderlig tid där människors insatser kommer att avgöra vår gemensamma framtid på jorden.

Vad gäller själva odlandet är det viktigt att ha kunskap om jorden vi odlar i. Vilka näringsämnen, hur påsjord fungerar och insekterna och nedbrytarnas betydelse för jordens kvallitet. Vi fick lära oss massor om kompostering och inser att detta kommer ta betydligt större del av vårt projekt än vi tidigare förstått. När man rensar ogräs fick vi tips om hur man kan lämna smått direkt på jorden som kommer brytas med och bli del av nästa års odlingsbädd.

Under promenaden genom trädgården fick vi blandade tips om odling, skörd, jordkvalitet, och olika filosofiska aspekter på odlandet och hur vi kan inspirera barnen och fånga deras intressen för det som finns i naturen.

 

Vi får tankar om vikten av att föra vidare kunskap om natur och att bruka jorden på ett hållbart sätt. Det finns många barn och unga idag som inte vet vad växter och djur heter och artkunskapen överlag i samhället har minskat drastiskt de senaste åren. Barn saknar också kunskap om att det vi äter en gång varit växter eller djur.

 

Vi ser förskoleträdgården som ett utmärkt undervisningsmaterial där vi med lätthet kan ha målstyrda prosesser med barnes intresse i fokus. Där kan vi fånga undervisningstillfällen i vardagen. När vi har planerade mål kring undervisningen kan vi arbeta mer spontant och låta barnens inflytande och intresse ta plats utan att förlora målfokus.

Följande delar av läroplanen ser vi som prioriterade områden:

Naturvetenskap 

Hållbart samhälle

Matematik

Estetiska lärprosesser

Teknik och konstruktion

 

Vi ser att alla läroplansmål på ett eller annat sätt går att knyta till arbetet vilket ger stora möjligheter att anpassa arbetet efter den befintliga barngruppens behov och intressen. Vi väljer att koppla några mål här nedan som vi tänker att vi ska sträva mot i vår verksahet under läsåret 17/18.

 

De metoder vi kommer arbeta med kommer innebära att fler mål uppfylls som tex ikt, språk och social kompetens.

 

Inför framtiden och vårt nybygge.

Vi ser stora möjligheter att utveckla och utöka vår förskoleträdgård. Vi hoppas att alla blir lika inspirerade som oss och kan hitta sitt eget förhållningssätt och undervisningsmetoder utifrån trädgården.

Vi hade velat utöka odlingsmöjligheterna så att alla barn på förskolan får möjlighet att delta i odling, skörd och konsumtion av grönsaker. Önskemålet är ett nära samarbete med köket för att möjliggöra detta.

 

VISION 

Tänk om Kullegården kunde bli ett flaggskepp för kommunen utifrån hållbarhetsperspektivet.

Tänk om vi lät barnen göra en kokbok med egna recept och bilder från odlandet.

Tänk om vi skrev en bok om förskoleträdgårdens pedagogiska mångfald och undervisning i förskolan utifrån skolverkets definition.

 

Syfte:

Vi vill använda den trädgård vi har och utveckla den med möjlighet att odla närproducerat och för att ge barnen möjlighet att följa processerna från frö till mat och vidare till ny jord. Vi ser möjligheter att arbeta med förskolans läroplan inom alla områden samtidigt som barnen får förståelse för att allt på vår jord hänger samman i ett kretslopp. Vi vill också se platsen som en mötesplats över generationer där samvaro mellan olika grupper kan öka livskvalitén och ge en social och psykisk hållbarhet i ett större perspektiv.

 

 

Hur gör vi?

Vi tänker att det finns möjlighet att utveckla olika ämnesområden under trädgårdsparaplyet. Arbetet behöver följa årstiderna och trädgårdens cykel där man fokuserar på olika områden bereoende av vad man kan göra där. 

När vi inte odlar eller skördar på vinterhalvåret finns möjlighet att jobba med läroplanens olika mål i planering av nästa odlingssäsong och med natur- och miljöområde i skog och mark.

 

Vi tänker att vi utvecklar ett årshjul där man lätt kan se vad som ska göras och vilka områden i läroplanen vi ska fokusera på.

områden som bör finnas med varje år är:

Matematik

Naturvetenskap

Etetiska lärprosesser

Miljöfrågor

 

Odlingar vt 18

 

I februari börjar vi planera för året i trädgården. Vad ska vi odla?

vilka grödor blev bra förra året?

var det något som var extra gott?

var det något som växte extra bra?

Vi tog tillvara på olika frön från trädgården som vi får ta fram och försöka förgro. Här kan vi arbeta med Matematikmålen om förändring, storlek, skillnad, sortera, räkna, antal mm.

I Klocktemat har barnen pratat om att mäta tid med en växt så det måste vi också göra. Kanske kan vi bygga ett solur till trädgården?

Det kommer vara flera olika lärprocesser i gång under våren, klockan och tid, läsa/skriva och sagoprojektet. Vi ser möjlighet att konkretisera tiden på olika sätt i samband med att vi odlar och skördar. Hur lång tid tar det för olika växter att gro? kan man mäta tiden med en ärta som växer?

Året som går kan man dela upp i årstider och månader. Vilka fler tidsbegrepp kan vi använda i trädgården fr att fördjupa barnens förståelse för det cykliska i trädgården och under året...

 

Prioriterade mål

#

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: