👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Normer och Värden Ht 2017 tjorven tema kroppen

Skapad 2017-09-01 15:33 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Tjorven är en små barns avdelning och vi försöker skapa ett varmt och tryggt stämning, så att varje barn trivs. Vi uppmuntrar barns initiativ och visa att vi tror på barns förmåga.För ett litet barn är det otroligt viktigt att lära känna sin kropp. Att förstå hur man med hjälp av sin kropp utforskar omvärlden genom lukt, smak, känsel, hörsel och syn. I värdegrundsarbetet arbetar vi i både vardagen och i planerade aktiviteter såsom lek, samtal, bilder, skapande och musik och med hjälp av olika metoder för att visa vikten av att visa empati och respekt i vardagen.

Innehåll

Läroplansmål

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom

att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och

sammanhängande” (s 6-7).

Vårt temat:

Vi kommer att arbeta med temat kroppen.Vi strävar efter att barnen bli medvetna om sin kropp och att lära sig att känna efter de olika känslor och hur de ser när de är t.ex. ledsna, glada, rädda, arga. De ska lära sig också att det finns olika smaker. Barnen ska lära sig att ta hänsyn till andra och sin omgivning och lära sig förstå "orsak och verkan"  och ta ansvar för sitt handlande..

 

Våra mål med temat;

Barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera

Lär sig olika kroppsdelar och förstår hur dessa är kopplade till sinnena

Utveckla sin förmåga att leka enskilt och i grupp och att hantera konflikter

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Respekt och ansvar samt vilja att hjälpa andra

Planerade insatser

Vi kommer att arbeta med detta tema genom att använda oss av skapande, rörelse, språk, natur, socialt samspel för att barnen på ett så mångsidigt sätt som möjligt får lära sig om hur deras kropp, sinnen och känslor fungerar. Vi kommer att diskutera, lyssna, pröva nya material, spana, beskriva, leka, undersöka. På olika sätt kan alla barn vara delaktiga på vårt tema.

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot?

- barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och förstå att de kan påverka sin situation

- barnen ska lära sig att ta ansvar för sina beslut och handlingar

- barnen ska lära sig demokratiska principer i olika former av samarbete och beslutsfattande.

METOD Val

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor

-Vi vill skapa en trygghet i grupptillhörigheten att kunna tala med andra och uttrycka tankar.

-Vi vill ge barnen en bra självkänsla och en positiv självbild "att de vill" och "de kan"

 -Få barnen att visa hänsyn och respekt för varandra och vår miljö.

- Gemensamma samlingar och indelade små grupper samt planerade aktiviteter.

-Fri leken

 DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Barnen dokumenterar samt pedagoger via lärplattan och pennan.

Vi ska dokumentera progressionen i planeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016