👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kol och kolföreningar ( organisk kemi)

Skapad 2017-09-02 23:53 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kol och Kolföreningar
Grundskola 7 – 9 Kemi
Området beskriver kolets kretslopp, kolföreningar i olika former, var de förekommer och vad de har för egenskaper och användningsområden. Här behandlas även fossila bränslen och biobränslen och vad de betyder ur miljösynpunkt.

Innehåll

Syfte

Du ska här lära dig om kol och kolföreningar,  deras kemiska uppbyggnad och egenskaper som byggsten i alla levande organismer, kol kretslopp, vilka effekter de har på miljön och vilka funktioner de har i naturen.

Centralt innehåll

 • Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Kemin i naturen Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp
 • Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Kemin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
 • Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Konkretisering av mål

När du har arbetat med det här ämnesområdet ska du känna till

 • Att grundämnet kol finns i olika former
 • Varför kolföreningar är så vanliga och så viktiga
 • Vad som skiljer olika grupper av kolföreningar åt
 • Vad vi använder kolföreningar till
 • Om de fossila bränslena- stenkol, olja och naturgas- som alla består av kolföreningar
 • kol i mat och dryk och deras betydelse för hälsan 
 • kemiska process i människans kropp tex. matspjälkning 

Arbetsformer

Arbete med text och frågor 
Diskussioner
Laborationer
Filmer
Ämnesområdet avslutas med ett skriftligt prov vecka 49.

 

Bedömning

Detta kommer att bedömas

 • Förmågan att använda arbetsområdets begrepp, modeller och teorier
 • Förmågan att genomföra en undersökning
 • Förmågan att resonera, dra slutsatser och argumentera

Bedömningen sker under diskussioner, genomförande av undersökningar och genom ett skriftligt prov.

 

 

Uppgifter

 • Filmlänkar för Kol och kolförening

 • Undersökningsrapport ( MALL)

 • Laborationsrapport MALL

 • Vetenskaplig undersökningsrapport ( MALL)

 • Kol och kolföreningar uppgift 1- Vetenskaplig undersökning av socker i saft och Coca Cola

 • 3 undersökning av socker mängder i saft, coca cola

 • Organisk kemi uppgift 2

 • organisk kemi uppgift 3

 • Organisk kemi uppgift 1

 • PROV I ORGANISKKEMI KAP 7

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kol och kolföreningar ( organisk kemi)

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Undersöka, använda och beskrivaNågra kemikalier, processer och samband
Insats krävs
Eleven har undersökt hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven har undersökt hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven har undersöket hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Föra samtal och diskutera Frågor som rör energi, miljö, samhälle
insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera och skiljer då fakta från värderingar. De kan formulera ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera och skiljer då fakta från värderingar. De kan formulera ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera och skiljer då fakta från värderingar. De kan formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Resonera Människans användning av energi och naturresurser och hur det påverkar miljö
Insatskrävs
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. hos några åtgärder
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar som kan bidra till en hållbar utveckling.