Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 9

Skapad 2017-09-03 20:13 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Människan och miljön

Innehåll

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

Geografi åk 9

Vecka 35-43

 

Arbetsområde

Människan och miljön

 

Syfte och förmågor

Syfte:

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

 

Förmågor:

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker och

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll

 • Livsmiljöer Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

 • Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

 • Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

 • Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 • Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.Förväntat resultat/kunskapskrav

Efter arbetsområdets slut kan eleven:

 • förklara varför vissa delar av vår värld är fattiga och andra rika (I och U-länder)

 • visa en förståelse för vattnets betydelsefulla roll för människan och arbetet för rent vatten

 • redogöra för hur du som individ kan dra ditt strå till stacken genom att exempelvis handla fair trade-varor

 • konsekvenser av jordens orättvisa fördelning av resurser och hur det påverkar människan tex genom fattigdom och befolkningstäthet

 • visa kunskaper om befolkningsutvecklingen över tid och kunna dra slutsatser kring detta.

 • visa kunskaper om orsaker och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

 • förstå svårigheterna i att fatta rätt politiska beslut för alla, både ekonomiskt, miljömässigt och det som är bäst för människorna i landet

 • avläsa befolkningspyramider

 • centrala begrepp för arbetsområdet så som: demografi, mortalitet, nativitet, analfabetism, milleniemål, urbanisering, migration

 • uttrycka egna åsikter i ämnet och argumentera för dessa. Eleven ska också kunna se samband och dra slutsatser.a

 • kunna placera och namnge världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 • Genomgång av centrala delar.

 • Muntliga diskussioner och frågor.

 • Högläsning och/eller tyst läsning av läroboken eller andra texter.

 • Arbeta med instuderingsfrågor och arbetsbok.

 • Olika typer av övningar och uppgifter som knyter an till arbetsområdet.

 • Film

 • Läxförhör och provElevinflytande i undervisningen

 • Vilka läromedel som används.

 • I vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras.

 • Vilka arbetsformer man ska användas.

 • På vilket sätt en uppgift ska redovisas.
Bedömning/rättning av elevprestationer (kunskapskrav)

 • E: Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

 

 • E: Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

 • E: Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Tänkbara kunskapsomdömen

X behöver utveckla sin förmåga att…

Y visar god förmåga att….

 

Med reservation för ändringar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: