👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English IM part 1

Skapad 2017-09-04 08:48 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to practice speaking and writing about things that are very familiar to us, our names, personality, looks, interests, friends and professions.

Innehåll

Syfte (Varför ska du göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:

 •    förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 •  En  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  En  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 •  En  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Konkretisering av mål (Vad ska du göra?)

Du kommer att öva på att:  

 • ställa frågor
 • presentera en klasskamrat
 • presentera ett yrke
 • beskriva en händelse/person

Du kommer att lära dig nya ord:

 • mat
 • kläder, färger
 • yrken
 • intressen
 • personlighet

Dessa grammatikmoment kommer vi att jobba med:

 • frågeord
 • Verben "vara" och "ha"
 • verb i presens
 • do/does
 • There is/there are

 

Genomförande (Hur ska du jobba?)

 • Kap 1 i All in
 • Extra övningar
 • Glosförhör

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

 • Din muntliga presentation av klasskamraten
 • Din muntliga presentation av yrket
 • Din text om första mötet /en mycket viktig person i ditt liv
 • Grammatikprov

 

 

 

Uppgifter

 • Tell us about your dreamjob!

 • Writing task

Matriser

En
Engelska Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språ¬ket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

En
Matris till texten

>>
F
>>
E
>>
C
>>
A
SKRIVA
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Din text följer inte något syfte och är inte anpassad till den genren du skriver i. Du vet inte om du skriver ett brev, recession, novell etc.
I skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman­hängande.
I skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt va­rierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga fram­ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
ANPASSA SPRÅKET
Förmåga att bearbeta och förbättra egna skriftliga framställningar.
Du har inte lämnat in olika versioner av din text som du sedan har arbetet med att förbättra själv.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna skriftliga framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna skriftliga framställningar.
STRATEGI
Välja och använda strategier för att lösa problem i den skriftliga interaktionen.
Du vet inte hur du löser problematiken i din text. Du tar inte vara på något av kommentarerna du fått för att göra en förbättring av texten och väljer istället att inte förbättra din text.
Eleven kan välja och använda sig av i huvud­sak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar den skriftliga interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar den skriftliga inter­aktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar den skriftliga interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Anpassa sättet att uttrycka sig efter syfte, mottagare och situation.
Texten som är skriven är inte anpassad till mottagaren. Vem är det som ska läsa texten? Kommer den vara publicerad eller inte? Är den personlig eller inte?
Eleven kan uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan i olika sammanhang uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

En
Matris till muntlig presentation

F
E
C
A
Engagemang
Du visar ingen vilja eller endast liten vilja att delta.
Du pratar framför en publik och visar att du strävar efter att ha kontakt med åhörarna.
Du är relativt oberoende av dina anteckningar.
Du visar säkerhet i din presentation och pratar i stort sett fritt från ditt manus
Innehåll
Du säger väldigt lite.
Du presenterar ett begripligt men kortfattat innehåll.
Du har en tydlig struktur i din presentation och innehållet är relativt fylligt.
Du skapar ett samband mellan delarna i din presentation och säger mycket om olika delar. Du har ofta med detaljer och exempel.
Flyt
Du stakar dig mycket ofta och har svårt att få fram ett budskap.
Du stakar dig ibland men får till största del fram budskapet.
Du stakar dig sällan och får fram budskapet.
Du har ett bra flyt och får tydligt fram budskapet.
Strategier
Du använder inga språkliga strategier vid eventuella språkliga problem för att få fram ditt budskap.
Du använder några olika stategier för att få fram ditt budskap.
Du använder strategier ex omformuleringar, förklaringar och beskrivningar för att överbygga språkliga problem.
Du löser språkliga problem som uppstår på ett effektivt sätt.
Ordförråd
Du har ett mycket begränsat ordförråd. Du har svårt att hitta rätt ord. Du använder ofta fel, svenska eller "svengelska" ord.
Du har ibland svårt att hitta rätt ord. Du använder ibland "svengelska" ord. Du kan oftast förklara så att mottagaren förstår.
Du använder oftast rätt ord och visar på ett bredare ordförråd.
Du visar på ett brett, varierat och mer avanserat ordförråd. Du varierar språket med t ex synonymer, bildspråk, omformuleringar och förklaringar.
Uttal
Du har mycket svårt att uttala orden och få mottagaren att förstå.
Du uttalar de flesta vanligt förekommande ord rätt och tydligt, så att mottagaren oftast förstår.
Du har oftast tydligt och korrekt "engelskt" uttal ( Br.eng el Am.eng)
Du har ett tydligt och korrekt uttal ( Br.eng el Am.eng)
Grammatik
Det finns många grammatiska fel och budskapet går inte fram.
Det finns grammatiska fel, men budskapet går i huvudsak fram.
Det finns få grammatiska fel.
Det finns endast något grammatiskt fel.
Intonation
Du har ofta svensk intonation.
Du har ibland svensk intonation.
Du har oftast engelsk intonation
Du har engelsk intonation.