👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1

Skapad 2017-09-04 14:14 i Alzahráa Idealiska Akademi Grundskolor
Grundskola F – 9
Matematik

Innehåll

Mall för pedagogisk planering

 

 1. Förankring i kursplanen (Syfte, förmågor, centralt innehåll)
 2. Förväntat resultat (Vad eleven ska kunna efter arbetsområdets slut)
 3. Aktiviteter/uppgifter för bedömning (Hur arbetet ska genomföras, vad som ska bedömas)
 4. Bedömning/rättning av presentationer/resultat (kunskapskraven för området)
 5. Tänkbara kunskapsomdömen (endast läraren) (lärarens egna dokumentation i förhållande till kunskapskraven för området)

 

 

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

 

Matematik åk 1 17/18

 

 

Arbetsområde

 

Matematiska begrepp och samband mellan begrepp

Rubrik

 

Roligare matematik

 

Syfte och förmågor

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Du kommer att få utveckla förmågan att:

-Förstå och använda talen inom talområdet 0-10.
-Förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion.
-Förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många.
-Förstå likhetstecknets betydelse.
-Känna till kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

 

 

Centralt innehåll

 

Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 

 

Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

 

 

Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

 

 

 

 

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

 

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

 

 

 

 

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

Vi arbetar i grupp, i par och enskilt, pratar matematik och vi undersöker och kommer fram till att det finns olika sätt att lösa en uppgift. Vi arbetar med pedagogiska program på dator och ipad.

 

 

 

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

 

Att du förstår:

- Addition, subtraktion och likhetstecknets betydelse.
- Att du inom talområdet 0-10 kan talens grannar, antal-siffra och dela upp talen.
- Att du förstår begreppen fler, färre och lika många.
- Att du kan känna igen de geometriska formerna.

Du bedöms genom muntliga och praktiska övningar och skriftliga tester.

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 

 

 

Matriser

Matematik år 1 - 3

Matematik år 1 - 3

Matte, Begrepp
 • Ma
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du känner igen några matematiska begrepp och lägesord. Ex framför, bakom, lika många, flera än, färre än.
Du kan begreppen dubbelt och hälften.
Du kan begreppen udda och jämnt.
Du förstår och kan beskriva hur flera olika begrepp hör ihop. Ex sambandet addition subtraktion.
Taluppfattning
 • Ma  1-3
Du kan räkna rätt antal.
Du kan skriva rätt siffra till rätt antal.
Du förstår sambandet mellan antal och siffror inom talområdet 0-9.
Du förstår talens värde 10-20. (ental, tiotal)
Du förstår talens värde 0-100. (ental, tiotal, hundratal)
Du förstår talens värde 100- 1000. (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Addition och subtraktion
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-5.
Du kan addition inom talområdet 0-10.
Du kan subtraktion inom talområdet 0-10.
Du kan addition inom talområdet 0-20.
Du kan subtraktion inom talområdet 0-20.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100, utan tiotalsövergång.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Du kan använda dig av skriftliga räknemetoder vid addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
Multiplikation och Division
Du kan ramsräkna tabellerna 2, 5 och 10.
Du förstår att multiplikation är upprepad addition.
Du förstår sambandet mellan multiplikation/division
Du kan använda huvudräkning i talområdet 0-20
Du kan göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. Ex 2 x 300= 600
Problemlösning
 • Ma   3
Du känner till att man kan tänka på olika sätt när man räknar.
Du kan välja räknesätt och förklara med siffor, ord eller bild hur du har tänkt.
Du förstår att det finns flera olika sätt att lösa ett problem. Du lyssnar och tar till dig andras lösningar.
Du kan se om dina resultat är rimliga.
Mönster och samband
Du kan upptäcka enkla mönster i form och färg.
Du kan fortsätta på ett givet geometriskt mönster.
Du kan göra ett eget geometriskt mönster.
Du kan upptäcka enkla mönster i talföljder.
Du kan fortsätta på en given talföljd.
Du kan göra en egen talföljd.
Räknehändelser
Du kan lösa en enkel räknehändelse. Addition/ subtraktion.
Du kan göra en räknehändelse. Addition/ subtraktion.
Du kan rita och skriva en räknehändelse med ett givet tal. Addition/ subtraktion.
Du kan lösa en enkel räknehändelse. Multiplikation/division
Du kan göra en räknehändelse. Multiplikation/division
Du kan rita och skriva en räknehändelse med ett givet tal. Multiplikation/division
Mätning/ längd
 • Ma   3
Du förstår begreppen lång, längre och längst, kort, kortare och kortast och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda olika måttenheter för mätning av längd. Du känner till några olika längdenheter.
Du visar att du kan mäta och ange i rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra längder.
Mätning/ vikt
 • Ma   3
Du förstår begreppen tung, tyngre och tyngst, lätt, lättare och lättast och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda olika måttenheter för att få reda på vikten. Du känner igen några olika viktenheter.
Du visar att du kan väga och ange i rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra vikter.
Mätning/volym
 • Ma   3
Du förstår begreppen mycket , mer och mest och lite, mindre och minst och använder dem rätt.
Du vet att man kan använda olika måttenheter för mätning av vätska. Du känner igen några olika volymenheter.
Du visar att du kan mäta och ange rätt enhet. Du kan förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra volymer.
Mätning/tid
 • Ma   3
Du förstår begreppen dag, vecka, månad, år och årstider.
Du vet att man kan mäta tid med hjälp av en klocka. Du känner igen tidsenheterna s, min och h.
Du visar att du kan mäta och avläsa tid med hjälp av klockan.
Du kan ange tiden analogt.
Du kan ange tiden digitalt.
Geometri
 • Ma   3
Du känner igen de geometriska formerna cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Du kan beskriva formernas egenskaper och avbilda dem.
Du känner till att det finns månghörningar och tredimensionella objekt.
Du kan göra jämförelser, se likheter och olikheter mellan olika figurer, såväl praktiskt som teoretiskt.
Bråk
 • Ma   3
Du kan dela upp helheter i olika antal delar.
Du kan namnge delarna som enkla bråk.
Du kan jämföra olika bråk.
Statistik
 • Ma   3
Du känner till att det finns tabeller och diagram.
Du kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Du kan göra en enkel undersöknig, konstruera en tabell och ett diagram och dra slutsatser.