👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 5A kapitel 1, Tal på olika sätt

Skapad 2017-09-04 14:42 i Stadsskogenskolan Alingsås
Mattespanarna 5A kapitel 1 - Tal på olika sätt
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer arbeta med kapitel 1 i Mattespanarna 5A, området "Tal på olika sätt".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Tal på olika sätt

Bedömning

I arbetsområdet Tal på olika sätt bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och använda decimaltal.
 • Läsa av och använda negativa tal.
 • Läsa av, teckna och rita egna procentuttryck.
 • Lösa problem och värdera valda strategier.
 • Kunna begreppen decimal, decimaltecken, tiondel, hundradel, negativa tal och procent.

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp
 • Använda oss av dator och Ipad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal på olika sätt

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av och skriver decimaltal
Eleven läser av decimaltal från bilder eller en tallinje och kan skriva decimaltal.
Eleven läser av och tecknar decimaltal även utan bilder eller en tallinje. Ex. Vilket tal är två hundradelar större än 2,39?
Eleven bestämmer decimaltal utifrån tal med olika antal decimaler. Ex. Ange ett tal som finns mellan 2,9 och 2,92.
Eleven storleksordnar decimaltal.
Eleven storleksordnar tal med decimaler i enklare uttryck. Ex. 3,45 och 3,49.
Eleven storleksordnar tal med decimaler i något svårare uttryck. Ex. 3,09 och 3,9.
Eleven storleksordnar tal med decimaler, även med tusendelar.
Eleven läser av en tallinje eller en termometer med negativa tal.
Eleven läser av negativa tal.
Eleven läser av negativa tal även med decimaler.
Eleven förstår bråkbegreppet och kan säga hur många delar det går på en hel.
Eleven tecknar en hel i olika typer av bråk. Ex. 3/3, 6/6, 9/9.
Eleven anger vad som fattas för att bilda en hel. Ex. ? + 5/7 = 1.
Eleven anger när summan av två bråk blir mer än en hel. Ex. 3/12 + 10/12.

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven växlar mellan bråk och enkla procentuttryck.
Eleven växlar till procentform utifrån enkla bråkuttryck som 1/2 och 1/4. Eleven vet att en hel är 100%.
Eleven växlar till procentform utifrån något svårare bråkuttryck som 3/4 och 2/5. Eleven vet att en hel är 100%.
Eleven växlar till procentform utifrån nya och mer komplicerade bråkuttryck som 1/20 och 1/50. Eleven vet att en hel är 100%.
Problemlösning
 • Ma  A 6
Eleven kan lösa enkla problem och kan redovisa sina lösningar på ett enkelt sätt.
Eleven kan lösa enkla problem och kan redovisa sina lösningar på ett utförligt sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett välfungerande sätt genom att välja och använda bra strategier och metoder.