Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att vara en bra vän och klasskamrat. 1C(Grön)

Skapad 2017-09-04 14:51 i Dalabergsskolan Uddevalla
Utifrån TV-serien Ugglan och kompisproblemet och olika böcker får barnen möjlighet att reflektera och uttrycka sina tankar kring vänskap och hur man är mot andra.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
I det här arbetet kommer du att lära dig mer om hur man är en bra klasskamrat och vän. Vi kommer att se på Ugglan och kompisproblemet. Vi kommer att läsa böcker om vänskap och känslor.

Innehåll

Övergripande mål

I detta arbete finns många kopplingar till läroplanens värdegrund och övergripande mål.

Syftet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att barnen ska utveckla förmågan att reflektera och fundera kring vänskap och hur man är mot andra. I arbetsområdet finns delar från svenska och SO (religion).
Samtal och reflektioner utgår ifrån elevernas olika förutsättningar och erfarenheter.


Centralt innehåll

Här presenteras de områden i det centrala innehållet som undervisningen kommer att behandla:


 

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt eleven:
- Kan berätta om tankar, funderingar och budskap i både filmer och böcker samt relatera till egna erfarenheter och vistelsen i skolan.
- Lyssnar på andra, ställer frågor och kommenterar.Under arbetets gång kommer bedömning att ske kontinuerligt. För att öva sig muntligt kommer eleverna få tillfällen och uppmuntras till att berätta. 

Undervisning och aktiviteter

- Se avsnitt från TV-serien Ugglan och kompisproblemet. 
- Prata om kompisproblemet som tas upp i TV-serien.
- Visa sin förståelse för budskapet genom t.ex. en bild.
- Lyssna på skönlitterära berättelser och prata om innehållet.
- Samtala om trivselregler.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: